• 1.Pokyny k vyplňování základních údajů předmětu
  Pokud začínáte pracovat s Katalogem předmětů, přečtěte si návod pro manipulaci s Katalogem předmětů. Tento text uvádí pouze podrobnosti o vyplňování rubrik v aplikaci
  Informační systém Předměty (Editace – úprava) Úprava základních údajů
  Červeným pruhem jsou v aplikaci označeny rubriky, k jejichž editaci je zapotřebí právo katal_a.

  Informace o předmětu jsou rozděleny na dvě části. Pod odkazem „Úprava doplňujících údajů“ z manipulační stránky Katalogu naleznete rubriky, které kromě pověřených osob typicky vyplňují vyučující. Podrobnější informace o tomto formuláři jsou v návodu k plnění doplňujících údajů předmětu. Základní údaje jsou soustředěny ve formuláři „Úprava základních údajů“ (odkaz viz výše). Tato aplikace pro záznam o předmětu je bohatě opatřena vysvětlivkami. Pokud je již nepotřebujete, potlačte tyto výpisy stiskem tlačítka „Nevypisovat nápovědu“ (na začátku editovacího formuláře).

  Vzhled formuláře pro vyplňování/změnu/korekturu základních údajů o jednom předmětu se liší podle toho, jaká přístupová práva má osoba, která k němu přistupuje.

  Na první (šedé) obrazovce vybereme dle názvu nebo kódu předmět, který chceme editovat. Nahoře se vypisuje vybraná fakulta a období, lze změnit kliknutím na (jiná) nebo (jiné). Nový předmět založíme odkazem „založit nový předmět“.

 • 2.Rubriky základních údajů předmětu a jejich vyplňování
  Kód předmětu
  U nového předmětu zvolte vhodný kód. Kód předmětu nesmí být prázdný, smí obsahovat pouze malá a velká písmena bez diakritiky, podtržítko '_' a nesmí začínat číslicí. Není možné, aby dva různé předměty měly tentýž kód a to ani v případě, že první předmět již byl zrušen a nadále se nebude vypisovat. Kontrola průchodu studiem se provádí vůči absolvovaným kódům; změna významu kódu by tedy měla velmi nepříjemné důsledky. Taktéž měnit již vytvořený kód u daného předmětu se velice nedoporučuje, zejména poté, co začal být předmět vyučován.
  Určete, kam bude předmět zařazen
  Zařazení pomáhá rozdělit kompetence při práci na Katalogu. Osoba, která má právo katal_a na zde uvedené pracoviště, může s ním manipulovat.

  Vysvětlení: Objektem explicitního práva pro právo katal_a je typicky fakulta, např. 1431 Přírodovědecká fakulta. Takové právo má typicky proděkan fakulty, který má katalog předmětů na starosti. Proděkan zavede nový předmět a předmět bude přiřazen Přírodovědecké fakultě jako celku. Ovšem proděkan se vzhledem k rozlehlosti fakulty může rozhodnout, že právo katal_a deleguje na více osob, typicky na Přírodovědecké fakultě na studijní vedoucí sekcí. Tyto osoby budou mít též právo katal_a, ale objektem jejich práva bude např. 143110 Sekce Matematika. Tito studijní vedoucí mají stejná práva jako proděkan, předměty jimi vytvořené budou předmět přiřazené celé Přírodovědecké fakultě, ale zařazené budou na 143110. Proděkan s objektem 1431 smí modifikovat předměty 143110. Vedoucí 143110 nesmí modifikovat předměty 143120 ani 1431. Dále, než na šestimístné číslo, objekty drobit nelze. Zařazování předmětů se vztahuje výhradně k právu katal_a. Fakulty bez členění tohoto typu (např. FI) nemusí zařazování používat (resp. budou vše zařazovat na úroveň fakulty).

  Z nabídnutého menu vyberte sekci, ústav či prostě jednotku, které předmět přísluší. Budou ho moci upravovat osoby s právem A nad danou jednotkou.

  Tlačítko „Zrušit předmět“
  Data předmětu budou vymazána. Chcete-li pouze zablokovat použití tohoto předmětu, klikněte na „Nevypisovat“. Poté, co kliknete na „Zrušit“, objeví se potvrzení „skutečně zrušit tento předmět?“ (zobrazuje se dole, na konci stránky). Pokud znovu neodkliknete „opravdu zrušit“, předmět zrušen nebude. Předmět lze zrušit pouze v případě, že na něm nejsou navázány další aplikace - tj. že si ho dosud nikdo v daném období nezapsal.
  Vypisovat/nevypisovat tento předmět?
  Předměty, které jsou označeny „nevypsat“, se studentům nenabídnou k registraci a zápisu a nebudou zobrazeny v Prohlídce katalogu.
  Formulář předvyplnit obsahem jiného předmětu
  V případě, že zakládáte předmět podobný jinému (sestava vyučujících, podobné názvy...) můžete si usnadnit práci zadáním kódu a období vzorového předmětu a stiskem „Dohledat“. Předvyplní se všechny rubriky kromě rubriky s kódem předmětu.
  Název
  Sekce umožňuje zadat název předmětu ve vyučovacím jazyce. Nemůžete-li správně napsat písmena s diakritikou, obraťte se na své LVT - nemáte správně nakonfigurovaný prohlížeč. V názvech předmětů používejte znak vlnka (~) pro nedělitelnou mezeru. Nedělitelná mezera se v české typografii používá v místech, kde není vhodné zalomit řádek, např. po neslabičné předložce či iniciále: předmět Dílo A. C. Clarka zaveďte raději Dílo A.~C.~Clarka.
  Garanční osoba
  Zadejte osobu, která předmět garantuje. Typicky jeden z přednášejících. Zde uvedená osoba (musí být z UCP) získává právo katal_c pro editaci doplňujících informací o předmětu, stejně jako i další vyučující předmětu. Klikněte na „Dohledat“. V případě, že zadanému příjmení odpovídá značné množství záznamů (např. Novák), zadejte přesnější údaj, např. „Jan Novák“. Další rady pro vyhledávání se rozbalí po stisku „Návod pro vyhledávání“.
  Garanční oddělení
  Vyberte zodpovědnou katedru či jiné pracoviště. Ponecháte-li pole prázdné, stisk „Dohledat“ rozbalí seznam vhodných pracovišť a tlačítko pro případnou další nápovědu. Do vyplňovacího políčka též můžete zadat i zkratku pracoviště (platnou v rámci označené fakulty). V každém případě pak před finálním stiskem tlačítka „Ulož“ musíte ještě stisknout nějaké „Dohledat“, aby se zkratka převedla na číslo. Pokud byste uložili formulář se zkratkou, systém by odmítl jej přijmout. Ne všechna pracoviště mají již zkratku v našem seznamu zadánu. Můžete poslat seznam vámi užívaných zkratek na adresu ucpis@fi.muni.cz a budou do seznamu doplněny. Do vyplňovacího políčka můžete též zadat část názvu pracoviště s nahrazovacím znakem „%“, či jinými znaky, obvyklými v tomto významu. Hledá se bez ohledu na diakritiku a velikost písmen.
  Závěr červených rubrik
  Zde končí část, kterou musí povinně vyplnit osoba s právem katal_a. Vedoucí garančního pracoviště získává možnost editovat zbývající rubriky předmětu (implicitní právo katal_b), tj. osoba s právem katal_a nyní může formulář uložit, opustit a přejít k práci na dalším předmětu.

 • 3.Sekce dalších názvů předmětu
  Krátký název předmětu ve vyučovacím jazyce (max. 30 znaků)
  Pro potřeby výpisů na omezeném prostoru (různé seznamy ap.) zadejte vhodně zkrácený název.
  Vyučovací jazyk
  zde je typicky vybráno čeština, ale v případě, že předmět je vyučován v jiném jazyce, upřesněte výběrem z menu. Pokud je předmět vyučován v jiném jazyce, který v menu chybí, napište na ucpis@fi.muni.cz. Požadovaný jazyk vám do výběru ihned přidáme.
  Název předmětu anglicky (max. 100 znaků)
  Z důvodu kompatibility s evropským programem na výměnu studentů bude postupně vytvořena i anglická verze Katalogu. Zadejte název.
  Krátký název předmětu anglicky (max. 30 znaků)
  Pro potřeby výpisů na omezeném prostoru (různé seznamy ap.) zadejte vhodně zkrácený anglický název.

 • 4.Sekce pro výběr osob podílejících se na výuce předmětu
  Do formuláře můžete zadat několik osob, které se podílejí na výuce předmětu (typicky vyučující). Zaplníte-li volné kolonky, stiskněte „Dohledat“ - systém kromě dohledání jmen také vytvoří další prázdné rubriky pro Osobu. U každé osoby zadejte učo nebo příjmení a stiskněte „Dohledat“. Odpovídá-li více lidí, nabídne se vám menu, ze kterého kliknutím vyberete. Pokud žádná nabízená osoba nevyhovuje, patrně potřebný člověk není v databázi -- smažte obsah příslušného vyplňovacího políčka a stiskněte opět „Dohledat“ -- poté se objeví nápis „Žádná osoba“ a čtyři vyplňovací pole, do kterých můžete osobu nenalezenou v databázi zadat ručně. V případě, že odpovídá příliš mnoho lidí (např. Novák), zadejte do vyplňovacího pole upřesnění, např. „Jan Novák“. Další rady se objeví po stisku „Návod pro vyhledávání“.

  U každé osoby vyberte z menu její zařazení (přednášející, cvičící, pomocník, ...). V případě, že osoba není ve školní databázi (nelze ji nalézt pomocí Dohledat), obraťte se na některého držitele práva k_people. Ten ji může do databáze osob přidat (tento krok je žádoucí). Pokud z nějakého důvodu není možné osobu do databáze přidat, vyplňte jméno a příjmení ručně a přiřaďte zástupce, kterého lze kontaktovat místo ní.

  Osoby podílející se na výuce mají v rámci předmětu různá práva. Mezi omezené aplikace patří:

  Katalog
  Osoby zařazené jako přednášející a garanti předmětu mají implicitně přiřazené právo katal_c. Toto právo jim umožňuje přidávat a ubírat další vyučující (např. pomocníky pro opravování esejí) či editovat doplňující údaje předmětu. Podrobnější info o právu katal_c viz Nápověda.
  Záznamník učitele - operace se semináři
  Údaje smí měnit přednášející a cvičící, pokud je v období povolena možnost editace.
  Předmětová anketa
  Osoba vedená u předmětu jako pomocník nebo náhradní zkoušející nebude vypsána v předmětové anketě, osoba vedená jako cvičící bude v anketě uvedena pouze u semináře, který cvičí.
  Výběr osob pro rozeslání dopisů, export seznamu, import seznamu
  Z vyučujících smí aplikaci použít pouze přednášející a cvičící.
  Úplný výpis informací o předmětu a potvrzování správnosti
  Potvrzení správnosti údajů mohou provádět osoby uvedené u předmětu jako přednášející, cvičící, kontakní osoba nebo garant a dále také vedoucí garančního pracoviště předmětu. Správnost údajů však nemohou potvrzovat náhradní zkoušející ani pomocníci.

  Další vyplňované rubriky:

  Kontaktní osoba
  Uveďte primární osobu, dobře dosažitelnou e-mailem, na kterou se lze obracet při konzultaci o předmětu, zejména je-li vyučující externista. Lze též uvést některého z vyučujících. V Katalogu předmětů může kontaktní osoba pouze zadávat nebo editovat osoby podílející se na výuce/kontaktní osobu či určit osobu vyřizující žádosti studentů o výjimku/souhlas se zápisem. Do aplikací v Záznamníku učitele má stejný přístup jako vyučující.
  Kdo vyřizuje žádosti o výjimku se zápisem předmětu?
  Vyberte osobu, která bude vyřizovat žádosti o výjimku:
  Garant
  Výjimky může vyřizovat pouze garant.
  Přednášející
  Výjimky může vyřizovat garant a přednášející.
  Učitel
  Výjimky může vyřizovat garant, přednášející, cvičící, pomocník a kontaktní osoba.
  Kontaktní osoba
  Výjimky může vyřizovat garant, přednášející, cvičící, pomocník, náhradní zkoušející a kontaktní osoba.
  Dle nastavení se odvíjí i zasílání e-mailového upozornění na nové žádosti.
  Mohou zadávat známky k předmětu všichni vyučující?
  Přístup ke vkládání známek tohoto předmětu mají kromě explicitně vyjmenovaných učitelů předmětu také všichni, kteří v aktuálním období něco vyučují jiný předmět zařazený na stejné pracoviště nebo na podpracoviště. Tzn., že hodnocení takto označenému předmětu mohou vkládat všichni učitelé, kteří něco v aktuálním semestru učí na témže pracovišti, nebo na podpracovišti. (Typicky pro hodnocení projektů, diplomových prací...)

 • 5.Učitel je v předmětu přednášející i cvičící zároveň, jak jej mám zadat do katalogu předmětů?
  Stačí mu zadat jednu roli – přednášejícího – v aplikaci

  Informační systém Předměty (Editace – úprava) Úprava základních údajů

 • 6.Sekce doby výuky předmětu
  Jak často je předmět vypisován?
  Vyberte z menu, s jakou obvyklou periodicitou je předmět vyučován (např. jednou ročně). Údaj musí být spolehlivý. Při kopírování předmětů do dalších období se dle tohoto parametru rozhoduje, zda předmět bude vypsán či nikoliv (např. jednou za dva roky). Nenajdete-li vhodnou hodnotu v menu, napište do vedlejšího pole jiný údaj.
  Výuka probíhá
  Je-li znám rozvrh předmětu, doplňte pro informaci studentů (např. každý týden, každý druhý týden).
  Týdenní hodinová dotace
  Uvedena jsou tři políčka pro tři typy výuky. Má-li předmět rozsah např. 2/1 (přednáška a seminář), uveďte každé číslo do jednoho pole. Do prvního pole udejte počet hodin týdně přednesového typu, do druhého cvičení a podobně a do třetího pole praktické a jiné aktivity (laboratoř, projekt..). Ty formy výuky, které se u předmětu neuplatní (např. laboratoře) není potřeba vyplňovat (nulu do políčka nemusíte psát). Nelze-li rozsah specifikovat hodinovou dotací, uveďte jiný text u vás obvyklou formou (např. „4 týdny“ nebo „celkem 20 hodin“). Hodinová dotace informuje o časové náročnosti předmětu, bez ohledu na rozvrh - běží-li tedy výuka např. pouze každý druhý týden, rozpočítejte hodiny na dotaci, kterou by předmět měl, kdyby běžel každý týden.

 • 7.Sekce ukončení předmětu
  Způsob ukončení předmětu
  Každý předmět je vypsán s právě jedním doporučeným ukončením, které je zapotřebí v záznamu o předmětu vždy vyplnit. Fakulta ale může umožnit zapsat předmět i s jiným (např. nižším) ukončením, tedy např. místo zkoušky skládat kolokvium. Předmět nelze ukončit najednou více než jedním způsobem.
  Eviduje se zápočet v poznámkovém bloku učitele?
  Pokud je podmínkou postupu ke zkoušce (ukončení) předmětu získání zápočtu, je vhodné zakliknout tento příznak. Studenti se o této skutečnosti dozví z Katalogu předmětů. Učitel pak musí po zápisu studentů do předmětu vytvořit poznámkový blok v agendě Učitel (agenda mu nabídne provést tuto operaci na jedno kliknutí).
  Předmět lze ukončit mimo zkouškové období údobí, kdy je vyučován
  (např. přihlásit se ke zkoušce již během semestru, vykonat zkoušku kdykoliv do zápisu do dalšího bloku studia bez nutnosti předmět opakovaně zapsat a podobně). Odpovězte „ano“ nebo „ne“ zakliknutím tlačítka. Typická varianta je „ne“, tj. předmět musí být ukončen (např. složena zkouška) ve zkouškovém období.
  Případná další poznámka ke způsobu ukončení
  Uveďte další zvláštnost k ukončení (např. že předmět může být skládán v Prodlouženém zkouškovém období v září (pokud toto není na fakultě samozřejmostí).
  Počet kreditů
  Zadejte základní počet kreditů, který student za předmět získá. Pokud musíte zadat necelé číslo, použijte desetinnou tečku.
  Kreditová funkce
  V případě, že výsledný počet kreditů za předmět je ovlivněn ještě dalším faktorem kromě základního počtu kreditů, uveďte kreditovou funkci, která toto určuje.
  max 10 kred
  Student volí počet kreditů. Celkově (při všech opakováních předmětu) lze za předmět získat maximálně 10 kreditů.
  max 12 kred
  Student volí počet kreditů. Celkově (při všech opakováních předmětu) lze za předmět získat maximálně 12 kreditů.
  max 20 kred
  Student volí počet kreditů. Celkově (při všech opakováních předmětu) lze za předmět získat maximálně 20 kreditů.
  nulová
  Kreditová funkce není použita.
  od 1 krok 1 kred
  Student volí počet kreditů. Povolené hodnoty: 1, 2, ... až do hodnoty uvedené v rubrice Počet kreditů.
  od 2 krok 1 kred
  Student volí počet kreditů. Povolené hodnoty: 2, 3, ... až do hodnoty uvedené v rubrice Počet kreditů.
  od 2 krok 2 kred
  Student volí počet kreditů. Povolené hodnoty: 2, 4, ... až do hodnoty uvedené v rubrice Počet kreditů.
  od 2 krok 4 kred
  Student volí počet kreditů. Povolené hodnoty: 2, 6, 10, ... až do hodnoty uvedené v rubrice Počet kreditů.
  od 3 krok 1 kred
  Student volí počet kreditů. Povolené hodnoty: 3, 4, ... až do hodnoty uvedené v rubrice Počet kreditů.
  od 3 krok 3 kred
  Student volí počet kreditů. Povolené hodnoty: 3, 6, ... až do hodnoty uvedené v rubrice Počet kreditů.
  od 4 krok 2 kred
  Student volí počet kreditů. Povolené hodnoty: 4, 6, ... až do hodnoty uvedené v rubrice Počet kreditů.
  od 5 krok 1 kred
  Student volí počet kreditů. Povolené hodnoty: 5, 6, ... až do hodnoty uvedené v rubrice Počet kreditů.
  od 5 krok 5 kred
  Student volí počet kreditů. Povolené hodnoty: 5, 10, ... až do hodnoty uvedené v rubrice Počet kreditů.
  od 6 krok 6 kred
  Student volí počet kreditů. Povolené hodnoty: 6, 12, ... až do hodnoty uvedené v rubrice Počet kreditů.
  od 10 krok 1 kred
  Student volí počet kreditů. Povolené hodnoty: 10, 11, ... až do hodnoty uvedené v rubrice Počet kreditů.
  od 10 krok 5 kred
  Student volí počet kreditů. Povolené hodnoty: 10, 15, ... až do hodnoty uvedené v rubrice Počet kreditů.
  od 15 krok 5 kred
  Student volí počet kreditů. Povolené hodnoty: 15, 20, ... až do hodnoty uvedené v rubrice Počet kreditů.
  plus ukončení
  Při ukončení předmětu zkouškou jsou přidány 2 kredity navíc, kolokviem 1 kredit navíc, při jiném typu ukončení student získá pouze kredity uvedené v rubrice Počet kreditů.
  plus 1 za k
  Při ukončení předmětu kolokviem je přidán 1 kredit navíc, při jiném typu ukončení student získá pouze kredity uvedené v rubrice Počet kreditů.
  plus 1 za zk
  Při ukončení předmětu zkouškou je přidán 1 kredit navíc, při jiném typu ukončení student získá pouze kredity uvedené v rubrice Počet kreditů.
  plus 2 za k
  Při ukončení předmětu kolokviem jsou přidány 2 kredity navíc, při jiném typu ukončení student získá pouze kredity uvedené v rubrice Počet kreditů.
  plus 2 za zk
  Při ukončení předmětu zkouškou jsou přidány 2 kredity navíc, při jiném typu ukončení student získá pouze kredity uvedené v rubrice Počet kreditů.
  plus 3 za zk
  Při ukončení předmětu zkouškou jsou přidány 3 kredity navíc, při jiném typu ukončení student získá pouze kredity uvedené v rubrice Počet kreditů.
  příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4
  Při ukončení předmětu zkouškou jsou přidány 2 kredity navíc, při ukončení kolokviem jeden navíc. Pokud má předmět implicitní počet kreditů větší než 4 a ukončení zkouškou, přidává se ještě jeden kredit.
  příf plus uk plus > 4
  Při ukončení předmětu zkouškou jsou přidány 2 kredity navíc, při ukončení klasifikovaným zápočtem jeden navíc. Pokud má předmět implicitní počet kreditů větší než 4, přidává se u těchto dvou ukončení ještě jeden kredit.
  rozhodnutím učitele
  Za předmět je připsán maximálně počet uvedený v rubrice Implicitní počet kreditů, učitel však může snížit až na 1 kredit.

  Používáte-li jinou, svou vlastní kreditovou funkci, která není k dispozici v menu, popište její chování pro informaci do textového pole.

 • 8.Sekce omezujících podmínek pro zápis
  Maximální počet zapsatelných studentů
  Zadejte číslo. Není-li omezeno, nevyplňujte. Nula znamená bez omezení.
  Jiná poznámka o omezeních
  Zde neuvádějte např. vyžadované vědomosti, ale ustanovení administrativního charakteru - např. že není možno zapsat, pokud si student předmět nezaregistroval v Registraci předmětů.
  Vyžadované předměty (prerekvizity)
  Pro zápis předmětu mohou být stanoveny povinnosti mít splněné již jiné studijní povinnosti. Na jiné předměty se odkazujete jejich kódem. Zadat lze tyto podmínky:
  • předmět, který je nutno mít absolvováno - zadejte jeho kód: P10,
  • více předmětů, které je nutno mít absolvováno - zadejte kódy a mezi nimi znaky &&: P10 && P11,
  • skutečnost, že je třeba mít absolvováno jeden předmět z několika možností - zapište mezi kódy znaky ||: P10 || P11,
  • předmět, který je třeba si zaregistrovat nebo zapsat souběžně s tímto předmětem - obalte ho zkratkou „NOW“ (nyní): NOW(P113),
  • předmět, který je třeba si zaregistrovat souběžně s tímto předmětem a být v něm zaregistrovaný v kapacitním limitu. NOW_LIMIT(P10) U vyžadovaného předmětu (P10) se dále kontroluje, zda odpovídají mateřské obory, příp. prerekvizita souhlas. Nekontrolují se další prerekvizity předmětu P10,
  • předmět, který student nesmí mít absolvován, aby mohl tento zapsat - předsaďte před kód vykřičník: !P12,
  • více předmětů, které nesmí mít student absolvovány, aby mohl tento zapsat - před kód předmětů dopište vykřičník, každý kód uzavřete do závorek a zadejte mezi nimi &&: (!P11) && (!P12),
  • předměty, ze kterých nesmí být nic souběžně zaregistrováno ani zapsáno: !NOWANY(P10,P11,P12),
  • pro vstup do předmětu je zapotřebí explicitní (v IS vyznačený) souhlas učitele (o udělení souhlasu je nutné nejprve požádat): souhlas,
  • předmět si lze zapsat až po získání určitého počtu kreditů: kredity_min(125),
  • předmět si smí zapsat pouze studenti určité fakulty (místo zkratky fakulty se jako parametr používá id fakulty nebo její doménové jméno): fakulta(6310) nebo fakulta(vsh)
  • předmět si smí zapsat pouze studenti určitého programu: program(M-TV),
  • předmět si smí zapsat pouze studenti určitého oboru: obor(HOT),
  • předmět si smí zapsat pouze studenti určitého směru: smer(BIVT),
  • předmět si smí zapsat pouze studenti určité formy studia: forma(P),
  • předmět si smí zapsat pouze studenti určitého typu studia (B, M, N, D, C, R): typ_studia(BM),
  • předmět si smí zapsat pouze studenti zapsaní do určitého semestru: semestr(2),
  • předmět si smí zapsat pouze studenti zapsaní do určitého ročníku: rocnik(1),
  • předmět si smí zapsat pouze studenti určité studijní skupiny: studijni_skupina(N),
  • předmět si smí zapsat jen studenti bakalářských nebo magisterských studijních programů (B, M) v prezenční formě, kteří ještě nemají splněny 4 zápočty z předmětů s atributem „TV“: nesplneno_tv,
  • předmět si smí zapisovat studenti, kteří mají méně jak tři známky z předmětu závěrečné zkoušky s kódem S_SZZ_PREDMETY: maxszz(SZZ_MDP, 2),
  • předmět si smí zapsat studenti, kteří mají převzatý archiv závěrečné práce: szz_vyplneno,
  • předmět si smí zapsat studenti, kteří mají zapsaný jiný předmět s prerekvizitou szz_vyplneno_tema a zároveň mají převzatý archiv závěrečné práce (v případě, že student nemá dosud zapsaný žádný předmět s prerekvizitou szz_vyplneno_tema, vyplněnost archivu se nekontroluje): szz_vyplneno_tema,
  • předmět si smí zapsat pouze studenti přihlášení do zvolené seminární skupiny: sem_sk(P10/S1),
  • tyto skutečnosti můžete kombinovat pomocí závorek:
   ((P000 && P001 && !P002) || P004) && NOW(P005) && NOW(P006)
   Tento předmět si lze zapsat, pokud student kdykoli v minulosti úspěšně absolvoval předměty P000 a P001, ale neabsolvoval P002. Nebo v minulosti absolvoval P004. Současně si však musí zapsat P005 a P006,
  • pokud student musí splnit alespoň určitý počet z více podmínek, lze použít značku výčet:
   vycet(4,P000,P001 && P002,P003 && P004,P005,P006)
   znamená, že student musí splnit alespoň 4 podmínky z možností P000 nebo (P001 && P002) nebo (P003 && P004) nebo P005 nebo P006,
  • jednoduchý způsob zadání prerekvizit: nechcete-li sestavovat výraz podobný výše popsaného, můžete prerekvizity zadat vyplněním seznamu nutných předmětů, předmětů souběžných a předmětů, po jejichž absolvování si již předmět nelze zapsat.
  Lze opakovat?
  Zaklikněte, pokud lze předmět opakovaně zapisovat bez varování zápisového systému (např. diplomová práce). Typicky platí, že za jeden předmět nelze získat kredity vícekrát. Pokud student úspěšně absolvuje některý předmět, je při příštím pokusu o jeho zapsání v registraci a zápisu předmět tzv. červený, tj. implicitně nedoporučený studijním oddělením k potvrzení. V některých případech je toto nepraktické. Příznak „Lze opakovat“ potlačí varovné hlášení, že předmět již byl absolvován a předmět lze bez formalit zapsat znovu.
  Seznam (mateřských) oborů, pro které je předmět primárně určen
  Pokud je počet zapsatelných studentů do předmětu omezen, přednost mají studenti studující ve zde uvedených oborech. Pokud neuvedete žádný obor výslovně, mají přednost studenti všech oborů fakulty před zájemci odjinud.

  Chcete-li změnit přiřazení oborů, stiskněte některé z uvedených tlačítek pro výběr oboru. Rozbalí se menu, v němž můžete kliknutím označit jeden či více oborů (příp. směrů); upřednostněni budou všichni studenti studující danou položku. Uživatelé systému MS-Windows musí při výběru více položek z menu držet stiknutou klávesu Control.

  Nabízet předmět mimo mateřské obory?
  Některé předměty není vhodné nabízet studentům mimo mateřské obory uvedené v předchozí rubrice (např. Diplomová práce z VT, Stomatologická praxe...). Odpovězte „ano“ nebo „ne“ zakliknutím příslušného tlačítka.

 • 9.Předmět nevypisovat na vysvědčení
  Pokud ve výjimečných případech nechcete tento předmět uvádět mezi studijními výsledky, zaškrtněte. Eventuelně lze upřesnit název, pod jakým se má na vysvědčení objevit. Používejte v odůvodněných případech.

 • 10.Další poznámka k předmětu
  Prostor pro případnou další informaci, která se nehodí do předcházejících rubrik.

 • 11.Uložení formuláře
  Chcete-li zadané údaje uložit do databáze, klikněte na „Ulož“. Systém vám nedovolí odejít z formuláře v případě, že máte v údajích závažné chyby (nedohledané osoby, neexistující hodnoty a podobně). Pokud po stisku tlačítka neopustíte formulář, odrolujte nahoru na počátek obrazovky - blikající chybové hlášení vás upozorní, kde asi máte chybu. Pokud rozeditovaný formulář nechcete uložit, jiný předmět lze zvolit dole pod odkazem „Zvolit jiný předmět“.

 • 12.Atributy předmětu
  Stručný výpis aktuálního nastavení atributů.

 • 13.Nenašel/nenašla jsem v Katalogu předmětů předmět, který jsem právě založil/a
  V novém Katalogu předmětů se zobrazí nově založené předměty s prodlevou. Délka prodlevy je závislá na zátěži systému, může se pohybovat i v řádu hodin. Zkuste předmět vyhledat později. Pokud potřebujete pracovat s předmětem ihned, přepněte se do starého Katalogu předmětů
  Informační systém Předměty (dole na stránce) Přepnout na starou


Provided you have failed to find the information you were searching for, you can contact us at ucpis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.