• 1.K čemu jsou poznámkové bloky?
  Poznámkový blok je záznamový arch, kam lze ke každému studentovi vložit libovolně dlouhou poznámku.

  1 Aplikace pro editaci poznámkového bloku studenta.

  Student může nahlížet do svého záznamu, pokud blok zveřejníte,

  Informační systém Student [vybraný předmět] Informace z poznámkových bloků

  nebo můžete blok ponechat neveřejný jen pro svou potřebu. Obsah bloku lze připojit do hromadného dopisu studentům (záznamy se v aplikaci zobrazují a do e-mailu přidávají ke každému studentovi individuálně).

  Bloky také podporují průběžné hodnocení v semestru – bodování. Jsou-li obsahem bloků čísla opatřená hvězdičkou (např. *23, *-1, *5.4), chápou je aplikace jako body, umí je automaticky sečíst, zobrazit statistiku a graf. Po zadání klasifikační škály dovedou navrhnout známky a přenést je do aplikace pro hodnocení.

  Typická využití:

  • vaše vlastní poznámky k odevzdaným pracím, písemkám apod.,
  • komentáře k vypracovaným zápočtovým příkladům, požadavky na opravy – zveřejnit studentům,
  • rozpis učeben/zasedacího pořádku na zkoušce, který studentům předem rozešlete e-mailem,
  • bodování písemek a úloh.

  Opravuje-li vám pomocná síla písemky, zadejte ji jako „Pomocníka“ do Katalogu předmětů:

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Katalog předmětů) Úprava vyučujících v Katalogu předmětů

  Může vám pak vést poznámkové bloky.

 • 2.Orientace v poznámkových blocích
  Při tvorbě bloku v konkrétní aplikaci se bloku přiřadí zkratka, díky které je blok zařazen do jednoho z následujících typů. V aplikaci si pak můžete zvolit řazení bloků dle těchto typů, čímž si zároveň usnadníte orientaci. Bloky je možné třídit nejen podle typu, ale i podle jména bloku či zkratky, a to výběrem v hlavičce bloku. Navíc je možné vybírat a provádět další operace pouze na vybrané skupině bloků. Dělení bloků je následovné:

  • Učitelem definované bloky – do této skupiny se řadí všechny bloky, které byly vytvořeny uživatelem přímo v aplikaci Poznámkové bloky.
  • Autosuma – autosumarizační bloky v pravidelných intervalech sčítají obsah určených poznámkových bloků.
  • Odpovědníkové bloky – obsahují bodové hodnocení z odpovědníků. Jejich obsah se může kdykoliv změnit např. přeuložením popisu odpovědníku.
  • Odevzdávárnové bloky – tyto bloky je možné vytvořit přes aplikaci na správu odevzdáváren. Slouží na zadávání hodnocení odevzdaných studentských prací.
  • Bloky diskusních fór – bloky přiřazené k tématickým diskusním fórům. Slouží k zadávání hodnocení studentské aktivity v těchto fórech.
  • Docházkové bloky – bloky sloužící na evidenci docházky ve výuce.

  Kategorie se vypisují pouze tehdy, pokud k nim existují přiřazené poznámkové bloky.

  1 Struktura poznámkových bloků.

 • 3.Vytvoření, změna parametrů, zrušení, editace obsahu
  Učitel smí vytvořit libovolný počet poznámkových bloků. Poznámkový blok je identifikován jménem a je přiřazen ke konkrétnímu předmětu v konkrétním období. V rozcestníku Záznamníku učitele zvolte bloky, se kterými chcete následně pracovat, nebo vytvořte nový blok.

  1 Vyberte bloky, které chcete editovat.

  Využijte operace v

  Informační systém Učitel [vybraný předmět] Poznámkové bloky

  • Nový: vytvořit | vytvořit s předvyplněním | vytvořit kopírováním | vytvořit s hodnocením jiného předmětu | vytvořit sumarizací
  • Úprava nastavení: parametry | přidat studenta | vyjmout studenta | smazat blok
  • Obsah: editace | prohlížení | přidání textu | přidání hvězdiček

  Při vytváření je nutné zadat

  • jméno bloku,
  • zda může student nahlížet do svého záznamu v bloku,
  • zda může nahlížet do celkové statistiky (ve tvaru pořadí a počty bodů) a
  • zda se při validaci mají doplňovat studenti
  • volitelně lze nastavit datum a čas, od kdy mohou studenti do bloku a do statistiky nahlížet.

  Nezakládejte (není-li nutno) bloky v prvních týdnech semestru, kdy seznam studentů v kurzu není úplný, nebo následně použijte validaci (viz též níže, o validaci). Blok můžete vytvořit zároveň ve více předmětech (vstupte do aplikace s více předměty najednou).

  Při editaci obsahu máte řádek obsahující jméno studenta, studované obory, způsob ukončení předmětu a hodnocení, má-li již zadáno. Pokud máte současně vybráno více předmětů nebo více bloků, pak se také objeví kód předmětu či jméno bloku. Editovat lze individuálně rovněž příznak odeslání dopisu.

  Pokud poznámkový blok nechcete editovat, ale pouze si jej prohlédnout, zvolte možnost Obsah .. prohlížení.

  Do poznámkového bloku můžete také hromadně přidat text nebo hvězdičky (vybraná čísla pak budou chápána jako bodová hodnocení).

 • 4.Omezené bloky pro účastníky seminární skupiny, zkušebního termínu
  Vstupujete-li do aplikací pro vytvoření bloku s omezeným seznamem studentů, nabídne aplikace volbu „chci do bloku zahrnout všechny studenty předmětu“. Zamýšlíte-li blok pouze pro studenty seminární skupiny, zkušebního termínu ap., nezaškrtávejte. Naopak zaškrtněte „při validaci bloku nedoplňovat chybějící studia“, aby se vám blok na všechny studenty nerozšířil (viz též o validaci níže).

 • 5.Odeslání obsahu bloku e-mailem
  Operace

  Informační systém Učitel [vybraný předmět] Poznámkové bloky rozeslat e-mailem

  rozešle hromadný dopis, jeho společné tělo uloží pro další použití. Do dopisu se na místo vámi vložené značky <BLOK> umístí obsah bloku konkrétního studenta.

  Můžete použít volbu „dopis vůbec neukládat, pouze poslat“, víte-li, že jej ani v následujících letech nebudete chtít použít jako předlohu. Při vstupu do aplikace můžete vybrat jednak ze všech vašich minule uložených předloh, a také z předloh, které v tomto semestru uložili spoluvyučující tohoto předmětu. Pomocí „dopis uložit jako nový, použitý vzor nepřepisovat“ uložte novou předlohu. Uloženou předlohu lze kdykoliv smazat.

  Příznak odeslání dopisu
  Součástí poznámkového bloku je též příznak odeslání dopisu. Příznak se eviduje pro každého studenta zavedeného v bloku zvlášť. Tento příznak nastavuje aplikace pro odeslání obsahu poznámkového bloku e-mailem vždy, když se odpovídající obsah studentovi odesílá.

  Při odesílání obsahu poznámkového bloku máte možnost zaškrtnout „nezasílat dopisy těm, kteří mají již nastaven příznak odeslaného dopisu“. Tím zajistíte, že se dopis nepošle těm, kterým již byl jednou odeslán. Implicitně se vždy posílá všem studentům zavedeným v bloku (nebo jenom těm, na něž byl výběr omezen).

  Při odesílání bloku máte také možnost zaškrtnout „při odesílání nenastavovat příznak odeslání v bloku“. V takovém případě se příznaky odeslání nenastavují.

  Hromadně lze příznaky ve vybraných poznámkových blocích (všech studentů nebo jenom omezeného seznamu) zrušit aplikací Zrušení příznaků odeslání dopisů. Jednotlivě pak při Úpravě obsahu.

  Zařazení obsahu bloku do těla dopisu
  Obsah poznámkového bloku patřící studentovi, kterému se dopis posílá se zařadí buď na konec vámi vloženého dopisu, nebo na místo, kam napíšete <BLOK>. Obsah lze tímto způsobem do dopisu vložit nejvýše jedenkrát. Obsah se vždy vkládá na samostatný řádek, tzn. že před a za obsah se vkládá znak nového řádku.

  Tip: Příklad: Zařazení obsahu bloku do těla dopisu

  Předmět: Výsledky průběžné písemky 15.5.2020
  	  Text dopisu:
  	  Dobrý den,
  	  písemka 15.5.2020 se ukázala být těžší než jsem předpokládal, 
        řada z vás udělala chybu ve druhém příkladě. Správné řešení 
        tedy ještě jednou vysvětlím na následující přednášce. Řešili 
        jste celkem 5 příkladů, přikládám bodové hodnocení jednotlivých 
        příkladů a celkový počet bodů získaných za tuto písemku: 
  	  <BLOK>
  	  S úctou
  	  Michal Brandejs
  Při odesílání takového dopisu se pak řádek se značkou <BLOK> nahradí obsahem rozesílaného poznámkového bloku patřícímu konkrétnímu studentovi a text dopisu bude tedy mít např. tvar:
  Dobrý den,
  	  písemka 15.5.2020 se ukázala být těžší než jsem předpokládal,
        řada z vás udělala chybu ve druhém příkladě. Správné řešení 
        tedy ještě jednou vysvětlím na následující přednášce. Řešili 
        jste celkem 5 příkladů, přikládám bodové hodnocení jednotlivých 
        příkladů a celkový počet bodů získaných za tuto písemku:
  	  3 -2 1.5 2 4 *8.5
  	  S úctou
  	  Michal Brandejs

  Aplikace pro zaslání obsahu poznámkového bloku vždy jednou operací zasílá jedné fyzické osobě nejvýše jeden dopis bez ohledu na to, kolikrát se její studium vyskytuje ve vybraných poznámkových blocích. Pokud se osoba vyskytuje ve vybraných blocích právě jednou, vkládá se na místo <BLOK> (nebo za konec dopisu) pouze obsah. Pokud se osoba vyskytuje vícekrát, vkládají se na samostatných řádcích všechny jí patřící obsahy tak, že jsou uvozeny identifikací studia a kódem předmětu.

 • 6.Zadávání hodnocení se zobrazením bloku
  Zadávání hodnocení se zobrazením bloku je alternativní aplikací v sekci Poznámkové bloky v Záznamníku učitele, jejímž prostřednictvím si můžete pro svoji informaci zavést do webového formuláře pro zadávání hodnocení i vámi požadované poznámkové bloky a podle nich pak pohodlněji ručně hodnocení vyplňovat.

  Postupujte

  Informační systém Učitel [vybraný předmět] (Poznámkové bloky) (Hodnocení/bodování) Zadávání hodnocení se zobrazením obsahu bloku

  a teprve poté vyberte bloky, které se mají do formuláře zavést. Dále lze zvolit, zda se má daný blok zobrazit na řádku nebo ve sloupci. Na řádku si necháme zobrazit ty poznámkové bloky, které obsahují více informací a které není vhodné zobrazovat do sloupce. Změnu zobrazení řádek/sloupec provádíte klikem na „vybrat jiné bloky“.

  Katalogu předmětů je možné nastavit parametr „Eviduje se zápočet v poznámkovém bloku učitele?“. Pak Záznamník nabídne vytvořit blok, kde se pomocný „zápočet“ eviduje. Při hodnocení předmětu se pak pomocí aplikace „Zadávání hodnocení se zobrazením obsahu bloku“ vizuálně kontroluje, zda byl pomocný zápočet udělen.

 • 7.Bodování, statistika a graf poznámkového bloku
  Obecně lze do poznámkového bloku vkládat libovolné informace. Pokud však použijete nějakou aplikaci pracující s body (statistika, graf, sumarizace, ohodnocení), pak bude v obsahu poznámkového bloku hledat posloupnosti znaků začínající hvězdičkou (*) následované číslicemi, znakem minus (-), desetinnou tečkou (.) nebo desetinnou čárkou (,). Tato posloupnost se smí vyskytnout na libovolném místě obsahu a libovolněkrát. Příklady povolených zápisů bodových hodnot:
  *23
         *-14
         *3.5
  	   *8,2
  Bodové hodnocení uvozené hvězdičkou se může vyskytovat kdekoli uvnitř textu, tedy např. je povolené:
  1. příklad byl horší *3.5, 2. byl už lepší*8 a *třetí* byl nejlepší *100!!!
  Pokud v jednom obsahu uvedete více bodových hodnot, pak se před dalším použitím vždy nejprve sečtou. Z řádku příkladu se pro účely sečtení vyberou hodnoty 3.5, 8 a 100 (a součet tedy bude 111.5). Čísla, před kterými není bezprostředně hvězdička se při zpracování bodů ignorují; stejně tak se ignorují hvězdičky, za nimiž nenásleduje bezprostředně číslice, znaménko minus, tečka nebo čárka.

  Povolují se záporná čísla i desetinná čísla. V desetinných číslech se musí uvádět desetinná tečka nebo desetinná čárka. Často při následném zpracování desetinných čísel dochází k zaokrouhlení na dvě desetinná místa.

  Aplikace načte zadané poznámkové bloky buď celé nebo jenom omezený seznam studií. Zpracovává výhradně obsahy, které obsahují alespoň jedno bodové hodnocení (číslo uvedené za hvězdičkou). Nalezne-li se v obsahu více než jedno bodové hodnocení, pak se před použitím sečtou. Ze zjištěných hodnot se vypočítá přehledová statistika, příp. dle pokynů uživatele zobrazí graf.

  Tip: Hromadné zadávání hvězdiček

  Hvězdičky před vybraná čísla můžete do poznámkového bloku vkládat i hromadně pomocí aplikace.

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Poznámkové bloky) (Obsah) Přidání hvězdiček

 • 8.Návrh ohodnocení dle součtu bodů, známky v bloku
  Do bloku si můžete evidovat i výslednou známku. Musí před ní předcházet znak zavináč (@). Povolené známky jsou
  -1234ABCDEFNPUVZ
  (lze i malým písmenem). Chceme-li do obsahu vložit více hodnocení (z více zkušebních pokusů), musíme před každé vložit zavináč, např.
  @F @E
  Používáte-li bodování, využijte aplikaci

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Poznámkové bloky) (Hodnocení / bodování) Ohodnotit dle bodů

  Nadefinujte klasifikační škálu: pro každé ukončení předmětu a každou známku zadejte minimální počet bodů, kterého musí student pro ni dosáhnout. Zadané intervaly se uloží jako implicitní ke všem vybraným předmětům (do aplikace lze vstoupit s více předměty najednou).

  Blok předaný této aplikaci musí mít počty bodů správně uvozeny *, je-li jich více na řádku, sečtou se. Aplikace zkopíruje blok do nového a přidá na konec záznam „@známka“ podle nalezeného počtu bodů v bloku.

  1 Aplikace pro zadání hodnocení dle bodové hranice po součtu bodů v bloku.

  Způsob provedení ohodnocení lze modifikovat následujícími příznaky: Příznak „Nepřidávat hodnocení k obsahům, které již hodnocení obsahují“ znamená, že pokud již na řádku je za znakem zavináč (@) hodnocení, pak se po zaškrtnutí bodové hodnocení obsahu nevyčísluje a další hodnocení se na konec nepřidává. Příznak „Nezadané body ohodnotit známkou @-“ zaškrtnete-li, potom se za každý zpracovávaný obsah, v němž se nenajdou žádné body, přidá známka „nedostavil se“, tedy „@-“.

 • 9.Přenos výsledného hodnocení
  Aplikace pro přenos hodnocení načte zadaný poznámkový blok a v něm vyhledá všechny známky uváděné za znakem zavináč (@). Je-li v obsahu jednoho studenta více známek (za více zavináči), pak se spojí do známkového řetězce v pořadí, v jakém jsou uvedeny v obsahu bloku.

  Aplikace známky do hodnocení vždy přidává. Tzn., že při opakovaném spuštění známky v hodnocení zopakuje, což zřejmě nebude požadované chování. Potřebujeme-li nahradit hodnocení údaji ze souboru (ne přidat), musíme použít aplikaci pro import hodnocení (bez použití poznámkových bloků).

  Po otevření aplikace se provede přenos hodnocení nanečisto a vypíší se případná chybová hlášení. Po kliknutí na „Provést přenos“ se přidají bezchybná hodnocení.

 • 10.Kde najdu historii poznámkových bloků?
  Pro zobrazení historie poznámkových bloků postupujte přes
  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Poznámkové bloky) (Obsah) Historie poznámkových bloků
  Následně si vyberte poznámkový blok, pro který chcete historii zobrazit. Prostřednictvím aplikace můžete sledovat posloupnost operací s poznámkovými bloky vybraného předmětu. Můžete ji využít v případě pochybností o provedených operacích.

  1 Volba pro zobrazení historie poznámkových bloků.

 • 11.Potřebuji sečíst více bodovaných bloků – sumarizace, autosumarizace
  Sumarizace poznámkových bloků je operace, pomocí níž se vytvoří nový poznámkový blok, do něj se zkopírují bodové hodnoty ze zadaných (více) bloků a tyto hodnoty se sečtou. Jedná se o jednorázovou akci.

  Autosumarizace poznámkových bloků je operace, pomocí níž se vytvoří nový poznámkový blok, do něj se zkopírují bodové hodnoty ze zadaných (více) bloků a tyto hodnoty se sečtou. Údaje v nově vytvořeném poznámkovém bloku se přepočítávají každou hodinu, pokud přepočítávání výjimečně nebrání aktuálně zvýšená zátěž systému.

  Po otevření aplikace vybíráte jména bloků, které se mají použít pro vytváření sumárního bloku. Vybrat lze pouze z bloků, které mají alespoň jeden obsah s bodovým hodnocením.

  Vytvoří se poznámkový blok obsahující studenty, kteří měli alespoň v jednom ze sčítaných bloků neprázdné bodové hodnocení. Toto lze změnit zaškrtnutím příznaku „jen neprázdné“ u příslušného bloku. Potom se do výsledného bloku nezahrnou studenti mající v zaškrtnutém bloku prázdné hodnocení.

  Ve výsledném poznámkovém bloku se objeví údaje ve tvaru např.

  23|  -2|12.5|    |  10|  *43.5
  V tomto případě se sčítalo pět poznámkových bloků, ve čtvrtém bloku daný student měl prázdné (nezadané hodnocení). Za hvězdičku se vkládá součet všech vstupujících hodnot, v tomto případě 43.5 bodu. Svislá čára je vizuálním oddělovačem jednotlivých vstupujících bloků.

 • 12.Potřebuji s poznámkovými bloky provést složitější operaci než jen pouhé sečtení – uživatelská sumarizace
  Uživatelská sumarizace poznámkových bloků je operace, pomocí níž se vytvoří nový poznámkový blok, který bude obsahovat výsledek operace definované bc skriptem.

  Po otevření aplikace vidíte všechny dostupné bloky, které lze použít k vytvoření výsledného bloku. Lze použít pouze ty, které mají alespoň v jednom řádku bodové hodnocení ve tvaru *34. Chcete-li vybrat pouze studenty, kteří mají v daném bloku zahrnutém do výpočtu neprázdné hodnocení, označte blok „jen neprázdné“. Do výsledného bloku se tedy zahrnou jen studenti mající v takto označených blocích bodové hodnocení. Chcete-li vybrat studenty určitého bloku, označte blok příznakem „jen z bloků“. Do výsledného bloku se zahrnou studenti, kteří jsou alespoň v jednom z takto označených bloků.

  Narozdíl od prosté sumarizace je možné provádět složitější výpočet s použitím bc skriptu.

  Příklad použití: Chcete stanovit výsledek zápočtu z několika testů, přičemž každý z testů má na známce jiný podíl. Máte dva testy, z nichž v každém může student dosáhnout maximálně 100 bodů. Jejich výsledky jsou zaznamenány v blocích s názvy test1 a test2. První test má na zápočtu podíl 25 %, druhý test má podíl 75% a student musí dosáhnout alespoň 80% úspěšnosti. Do pole „Vložte uživatelský bc skript“ vložte příkaz

  print "*"; 0.25*test1 + 0.75*test2;
  if (0.25*test1 + 0.75*test2 >= 80) print "@Z" else print "@N"

  a dejte provést skript.

  Ve výsledném bloku se zobrazí příslušný počet bodů ve tvaru *12.3, které student v obou testech získal a současně se stanoví hodnocení (Z nebo N), které následně můžete pomocí „přenos hodnocení“ studentům zapsat.

  Přejete-li si, aby se výsledný blok uživatelské sumarizace pravidelně aktualizoval (typicky při změnách proměnných ve zdrojových blocích), je možné při jeho zakládání zatrhnout volbu „vyhodnocovat opakovaně automaticky“. Výsledný blok se pak přepočítává pravidelně každou hodinu.

  Přejete-li si blok uživatelské sumarizace přepočítat neprodleně, zvolte ikonu rotační šipky za názvem bloku.

  Dojde k okamžitému přepočítání, o čemž jste informováni hláškou „úspěšně přepočítáno“.

 • 13.Tisk a export bloku
  Blok lze vytisknout na správně nastavenou tiskárnu (zajistí LVT fakulty) nebo uložit do Postscriptového souboru. Lze vybrat tisk do řádku, anebo do sloupce.

  Exportem poznámkového bloku získáte soubor obsahující váš poznámkový blok ve tvaru, který můžete zpracovat mimo IS, např. Excelem na svém počítači. Po doplnění informací do souboru (např. po zadání bodů za písemku) obsah souboru operací pro import poznámkového bloku zavedete zpět do IS UCP.

  Vyprodukovaný soubor obsahuje sloupce v následujícím pořadí:

  1. učo studenta
  2. Příjmení a jméno studenta
  3. Zkratka oboru nebo aktivně studovaných oborů
  4. Kód předmětu
  5. Příznaky: „opak“ a „znovu“ pro opakování předmětu a „isp“ pro individuální studijní plán
  6. Zapsané ukončení předmětu
  7. Identifikátor pro informační systém – neměnit!
  8. Aktuální obsah řádku poznámkového bloku
  Pro zpětné načtení obsahu poznámkového bloku jsou důležité sloupce F (6.) a H (8.). Ostatní jsou nevýznamné. Pokud změníte nebo zrušíte identifikátor, obsah se nenačte.

 • 14.Import poznámkového bloku
  Aplikací pro import poznámkového bloku zavádíte do IS UCP obsah poznámkového bloku, který jste zpracovávali/plnili mimo IS např. v Excelu na svém počítači.

  Touto aplikací lze načíst pouze soubor, který byl vytvořen aplikací pro export poznámkového bloku. V tomto souboru musí být zachován sloupec s identifikací studia studenta a předmětu. Importem do poznámkového bloku dojde k nevratnému přepisu stávajících údajů v bloku.

  Při výstupu z Excelu je nutné zvolit výstupní formát text oddělený tabulátory. Sešit pro Excel aplikace nepřijme.

  V jednom souboru můžete mít poznámkový blok právě jednoho jména, i když patřící současně pod více předmětů. Při importu souboru však musíte nejprve vybrat všechny (nebo i více) předměty, které se v souboru vyskytují. Tzn., že předměty, do nichž se obsahy budou ukládat, musíte mít vypsány v záhlaví stránky. Pokud tam některý mít nebudete, obdržíte pravděpodobně chybové hlášení „Nemáte oprávnění k předmětu“.

  Při importu souboru se čtou jenom některé sloupce. Sloupce se oddělují tabulátorem nebo dvojtečkou (:). Číslují se od jedničky. Pro import mají význam dva nebo více sloupců. Prvním povinným sloupcem je identifikační řetězec. Obsahuje jedinečný údaj přiřazující hodnocení k předmětu, období, fyzické osobě, jejímu studiu a zápisu předmětu. Tento údaj se nesmí v procesu zpracování hodnocení mimo IS změnit. Prvním číslem identifikačního řetězce je učo studenta a druhým je kód předmětu. Identifikační řetězec obsahuje některé údaje navíc proto, aby se rozpoznala neúmyslná změna identifikačního řetězce jako chyba. Ve výše uvedeném formuláři musíte nastavit číslo pořadí sloupce s identifikátorem. Pokud jej nevyplníte, bude to chyba. Předvyplněná hodnota čísla sloupce odpovídá číslu sloupce, do něhož identifikátor vkládá exportní aplikace.

  Druhým povinným sloupcem je sloupec s obsahem. Můžete zadat více než jedno číslo sloupce s obsahem v případě, že exportovaný poznámkový blok zpracováváte v Excelu a vlastní údaje máte ve více sloupcích. Při importu bloku se vezmou všechny vámi uvedené sloupce a spojí se do jednoho obsahu (vzájemně se oddělí jednou mezerou). Importovaný soubor nesmí obsahovat znak ¨ (samostatná přehláska).

  Pokud k jednomu studentovi ukládáme více než jeden řádek, tzn. že obsah je tvořen více řádky, vytvoří se při exportu do textového tvaru odděleného dvojtečkami (ne pro Excel!) tzv. pokračovací řádky. Pokračovací řádek začíná v prvním sloupci znakem „|“ (svislá čára). Ve stejném tvaru lze blok též načíst.

  Doporučujeme, abyste import prováděli alespoň nadvakrát. Při prvním pokusu ponechte přednastavené „import pouze na zkoušku, pro kontrolu chyb“. V tomto režimu se neudělá žádná změna, vypíší se však všechna chybová a informativní hlášení.

  Zvolíte-li „import naostro“, pak se provede import obsahu všech správných záznamů. Chybné se ponechají beze změny.

  Pokud ze souboru získaného exportem některé řádky vyhodíte, pak se při importu takto vyřazených studentů obsah bloku v IS nemění. Importují se obsahy jenom těch studentů a předmětů, které jsou uvedeny v identifikačním řetězci.

  Pokud v Excelu potřebujete před čísla v konkrétním sloupci doplnit „*“ pro označení dále zpracovávatelné bodové hodnoty, postupujte (v Excelu) následovně: zvolte Formát -> Buňky (Cells) -> záložka Číslo (Number) -> Vlastní (Custom) -> do okénka Typ (Type) zadejte dle potřeby např.

  "*"#

 • 15.IS doporučuje „validaci“. Co je validace?
  Seznam studentů v bloku je statický, vzniká při vytvoření bloku. Obsazení kurzu se však v prvních týdnech semestru nebo i později mění. Validace je proces, který uvádí obsazení studentů v bloku do korektního stavu. Na titulní straně se v případě nalezení nekonzistence objeví tabulka tohoto typu:

  1 Rozbalení/skrytí nabídky validace.

  2 V případě nalezené nekonzistence v poznámkovém bloku můžete použít „validaci“.

  Operace:

  automatická validace
  se provede automaticky při vstupu do validace. Automaticky se v prvním kroku vyřeší všechny situace, které (asi moc) učitele nezajímají. Mezi tyto situace patří: studentovi byl studijním oddělením zápis předmětu zrušen a poté obnoven; studentovi bylo zneaktivněno studium, založeno nové a v něm předmět zapsán. O všech těchto provedených operacích se učiteli vypíše informace na stránce. Doporučujeme tyto informace prostudovat. Pokud v nich najdete něco, čemu nerozumíte, můžete se ptát na svém studijním oddělení. Seznam studijních oddělení najdete na https://is.ucp.cz/studijni/.
  přidat uvedené studenty do bloku
  Zpravidla se jedná o studenty, kteří při vytváření bloku neměli a teď již mají předmět zapsán. Nechcete-li studenty doplňovat (máte blok např. jen pro určitou seminární skupinu), volte při definici bloku „při validaci bloku nedoplňovat chybějící studia“.
  odstranit nepatřící studenty
  Pozor, pokud se údaj „Datum poslední změny stavu studia“ blíží aktuálnímu času, je možné, že studijní oddělení např. převádí studenta na jiný program. Vyčkejte s operací, ztratili byste obsahy bloku takto dotčených studentů.
  Kterákoliv z výše uvedených operací se nemusí zobrazit, či nechat provést, jestliže není žádný případ, který se měl dotyčnou operací řešit.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na ucpis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.