Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Pracoviště
 • Katedra marketingu a mediálních komunikací - Vysoká škola hotelová v Praze
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Vzdělání: 2004 / doc., Podniková ekonomika a management,Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská 1999 / Ph.D., Ekonomická fakulta, obor Podnikatelství, Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava 1974 / Ing., Obchodní fakulta, Vysoká škola ekonomická, Praha
Přehled zaměstnání
 • Přehled zaměstnání: 2009 – dosud / Vysoká škola hotelová v Praze, docent na katedře marketingu a mediálních komunikací 2006 – 2008 / Vysoká škola hotelová v Praze, prorektorka a vedoucí katedry marketingu a mediálních komunikací 2003 – 2006 / Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta podnikohospodářská, docent na katedře marketingu 2000 – 2002 / náměstek ředitele a.s. 1989 – 2000 / Západočeské univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, katedra marketingu, obchodu a služeb 1975 – 1989 / provozně manažerské funkce v podnicích
Vybrané publikace
 • JAKUBÍKOVÁ, Dagmar a Marttin KEBZA. Projekt: Tvorba studijních materiálů pro ekonomickou geografii a management lázeňství a hotelnictví. 2019 - 2019. info
 • JAKUBÍKOVÁ, Dagmar a Jan MOUCHA. Název projektu: Využití nástrojů marketingového mixu v podnicích služeb. 2019 - 2020. info
 • JAKUBÍKOVÁ, Dagmar, Eliška VILDOVÁ, Petr JANEČEK a Jan TLUČHOŘ. Lázeňství - management a marketing. první. Praha: Grada Publishing, 2019, 368 s. Expert. ISBN 978-80-271-2461-9. info
 • JAKUBÍKOVÁ, Dagmar, Eliška VILDOVÁ a Jan TLUČHOŘ. Drobné střípky z aktuálních trendů v lázeňském podniku. 2018: Slezská univerzita v Opavě. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2018, s. 34-44. ISBN 978-80-7510-280-5. info
 • JAKUBÍKOVÁ, Dagmar a Lilia DVOŘÁKOVÁ. Název projektu: Inovace a příprava nového doktorského studijního programu Ekonomika a management na kreditní systém studia. 2017 - 2017. info
 • PETRŮ, Naděžda a Dagmar JAKUBÍKOVÁ. The Importance and Role of Strategic Succession Planning in Czech Family Businesses. In Soukromá vysoká škola ekonomická ve Znojmě. Sborník příspěvků z 10. ročníku mezinárodní vědecké konference Nové Trendy 2015 New Trends 2015. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická ve Znojmě. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická ve Znojmě, 2016, s. 207 – 218. ISBN 978-80-87314-76-0. info
 • PETRŮ, Naděžda, Dagmar JAKUBÍKOVÁ a Jiří VACEK. Rodinné podnikání v České republice - historie a současnost. Socioekonomické a humanitní studie. BIVŠ v Praze: BIVŠ v Praze, 2016, roč. 6, č. 2, s. 62 – 75. ISSN 1804-6797. info
 • PETRŮ, Naděžda a Dagmar JAKUBÍKOVÁ. Rodinné podnikání v odvětví zemědělství a cestovního ruchu v ČR. Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie. Bratislava: Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislavě., 2016, roč. 8(1), č. 1, s. 48 – 63. ISSN 1337-9313. info
 • PAVERA, Libor a Dagmar JAKUBÍKOVÁ. Marketingová a mediální komunikace dnes. In Libor Pavera. odborná kniha. první. Praha: Verbum Praha, 2015, s. 27-43, 194 s. svazek 5. ISBN 978-80-87800-08-9. info
 • JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Event marketing. Studijní opora.. Online. První vydání. Praha: VŠH v Praze, 2015, 107 s. ISBN 978-80-87411-66-7. info
 • VILDOVÁ, Eliška, David MARTINČÍK, Jan TLUČHOŘ a Dagmar JAKUBÍKOVÁ. Measuring Customer Satistisfaction and Loyalty in Spa Companies. E+M Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015, XVIII, č. 1, s. 151 – 168. ISSN 1212-3609. info
 • JANEČEK, Petr, Dagmar JAKUBÍKOVÁ a Jan TLUČHOŘ. Vývoj webových stránek cestovního ruchu vybraných krajů České republiky. In Sborník recenzovaných příspěvků ze 4. Mezinárodní vědecké konference Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. Tábor: Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, 2015, s. 98-109. ISBN 978-80-7510-140-2. info
 • JANEČEK, Petr a Dagmar JAKUBÍKOVÁ. Podnikání na území chráněné oblasti: Případová studie Prášily. In sborník z konference. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015, s. 38-47. ISBN 978-80-7435-537-0. info
 • PETRŮ, NADĚŽDA a Dagmar JAKUBÍKOVÁ. THE MANAGEMENTOF SUCCESSION STRATEGY- INTERGENERATIONAL CHALLENGE. AD ALTA, Journal of Interdisciplinary Research,. 2015, roč. 05/2015, 2/2015, s. 69-74. ISSN 1804-7890. info
 • JAKUBÍKOVÁ, Dagmar a Petr JANEČEK. Název projektu: Využití moderních technologií v marketingové komunikaci. 2015 - 2016. info
 • JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Strategie a trendy. 2., rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013, 368 s. ISBN 978-80-247-4670-8. info
 • JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu, Jak uspět v domácí i světové konkurenci. 2. aktualizované a rozšířené. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012, 320 s. ISBN 978-80-247-4209-0. info
 • JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Cestovní ruch, marketing a komunikace. Komunikace a média. Praha: Verbum, 2011. info
 • JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing. Distanční studijní opora. 2011. info
 • JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Aktuální problémy marketingu v cestovním ruchu v České republice – lidé a komunikace. 2011. info
 • JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Cestovní ruch, marketing a komunikace. In Komunikace a média. 1. vyd. Praha: Verbum, 2011. info
 • JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing. Distanční studijní opora. 1. vyd. Praha: VŠH, 2011, 168 s. ISBN 978-80-87411-19-3. info
 • CHROMÝ, Jan, Marie DOHNALOVÁ, Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Libor PAVERA, Miloš SOBEK, Jan MASTNÝ, Martina SOCHŮRKOVÁ, Mieczyslaw LENIARTEK a Krzystof WIDAWSKI. Trendy komunikace v cestovním ruchu. Praha: Verbum, 2010, 115 s. Komunikace a média sv.3. ISBN 978-80-904415-4-5. info
 • JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Nekonvenční přístupy v promotion a marketingové komunikaci. In Trendy komunikace v cestovním ruchu. Praha: Verbun, 2010, 13 s. Komunikace a média, svazek 3. ISBN 978-80-904415-4-5. info
 • JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Nekonvenční přístupy v promotion a marketingové komunikaci. 2010. info
 • JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketingové řízení. 2010. info
 • JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Nekonvenční přístupy v promotion a marketingové komunikaci. In Trendy komunikace v cestovním ruchu. 1. vyd. Praha: Verbum, 2010. ISBN 978-80-904415-4-5. info
 • JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketingové řízení.(kap.2); Distribuce a distribuční politika. (kap.10). In Marketing. 2. přeprac. Praha: C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-115-4. info
 • JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. 2009. info
 • JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-3247-3. info
 • JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. 2008. info
 • JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Strategie a trendy. 2008. info
 • JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing - Strategie a trendy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008, 269 s. ISBN 978-80-247-2690-8. info
 • JAKUBÍKOVÁ, Dagmar a Jan TLUČHOŘ. Marketing míst, obcí a měst. 2007. info
 • JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. 2007. info
 • JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. 2005. info

4. 3. 2020


Životopis: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. (učo 4151), verze: čeština(1), změněno: 4. 3. 2020 15:20, D. Jakubíková

Další varianta: čeština(2)