Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Petr Studnička, narozen 14. 5. 1983, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Pracoviště
 • University College Prague - Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o.
  katedra hotelnictví, katedra cestovního ruchu
Funkce na pracovišti
 • vedoucí katedry hotelnictví - od 1. 9. 2014 - dosud
  pověřený vedením katedry cestovního ruchu - od 1. 9. 2020 - dosud
  jednatel společnosti Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. - od 31. 8. 2017 do 13. 11. 2020
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009-2015: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, doktorské studium v oboru Cestovní ruch (PhD.)
  2013: Vysoká škola hotelová v Praze, Učitelství odborných předmětů pro obor Gastronomie, hotelnictví, turismus (DVPP)
  2007-2009: Vysoká škola hotelová v Praze, navazující magisterské studium v oboru Management hotelnictví a lázeňství (Ing.)
  2004-2007: Vysoká škola hotelová v Praze, bakalářské studium v oboru Management destinace cestovního ruchu (Bc.)
  1998-2002: Hotelová škola a vyšší odborná škola hotelnictví a turismu Poděbrady, maturitní zkouška v oboru Hotelnictví a turismus
Přehled zaměstnání
 • 2014-dosud: město Čelákovice (volená funkce, neuvolněný místostarosta)
  2009-dosud: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. (pracovní poměr), pozn.: od 1. 1. 2022 došlo k přejmenování společnosti - Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o., od 1. 10. 2022 došlo k přejmenování společnosti - University College Prague - Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o.
  2017-2020: První soukromá hotelová škola, spol. s r.o. (dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr)
  2005-2009: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. (dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr)
  2001-2008: Aparthotel Rialto, Ostseebad Binz/Rügen, SRN (vždy tříměsíční letní pracovní pobyt)
  1998-2001: Hotel Horal Špindlerův Mlýn, Hotel Four Seasons Prague (odborná praxe)
Pedagogická činnost
 • Přednášky - Hotelové inženýrství, Gastronomické koncepty, Mezinárodní podnikání v hotelnictví a gastronomii, Podnikání v hotelnictví a gastronomii, Regionální a municipální ekonomika, Regionální ekonomika a hotelnictví, Veřejné finance a územní samosprávy, Základy veřejné správy, Tvorba strategií a regionálních plánů
  Semináře - Sdílená ekonomika v hotelnictví, Seminář k bakalářské práci, Seminář k diplomové práci, Předstátnicový seminář (Bc.), Předstátnicový seminář (Ing.)
  Projekty:
  * Pokusné ověřování alternativní zkoušky profilové části maturitní zkoušky formou komplexní absolventské práce s obhajobou ve středních odborných školách (MSMT-10840/2021-2), termín řešení: 1. 9. 2021 - 30. 11. 2025; člen týmu
  * Mistrovská zkouška - systém: Mistr řemesla v oboru Číšník (CZ.03.1.54/0.0/0.0/16_020/0004431), termín řešení: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2022; člen autorského kolektivu
  * BoB as a Bait - Better Adult Training (2019-1-IS01-KA204-051131), termín řešení: 1. 5. 2020 - 30. 6. 2022; člen poradního sboru expertů
  * VOV - ekonomická sekce (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008049), termín řešení: 1. 6. 2018 - 31. 5. 2021; odborný garant - metodika a didaktika, recenzent
Vědeckovýzkumná činnost
 • * Studie stavu a návrhu řešení pro vodní nádrž Lipno (OZVZ74224/2023/klte SO), termín řešení: 8. 8. 2023 - 31. 12. 2026; spoluřešitel
  * Vnímání vymezení území pro působnost oblastních a lokálních organizací destinačního managementu a charakteristika profilu návštěvníka na území Plzeňského kraje (KUPK-2022099), termín řešení: 1. 12. 2022 - 30. 11. 2023; odpovědný řešitel
  * Pozemky Lipno nad Vltavou – konzultační činnost v oblasti cestovního ruchu (Exa_2022/04), termín řešení: 1. 4. 2022 - 31. 8. 2022; odpovědný řešitel
  * Odborné stanovisko - Krátkodobé pronájmy versus ubytovací služby a výběr místního poplatku z pobytu v době pandemie COVID-19 a nouzového stavu na území České republiky (TSL-01-2021/VSH), termín řešení: 5. 1. 2021 - 8. 1. 2021; odpovědný řešitel
  * Koncepce mobility města Čelákovice (CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014619), termín řešení: 1. 3. 2020 - 30. 11. 2020; člen řešitelského týmu projektu
  * Legislativní podmínky k využití bytového hotelu na území městské části Praha 1 (PH-01-2019/VSH), termín řešení: 1. 11. 2019 - 15. 3. 2020; odpovědný řešitel
  * Indikátory pro měření výkonnosti destinace a DMO pomocí metody 3E (CzT-0500/0065/VŠH-2019), termín řešení: 15. 3. 2019 - 18. 10. 2019; odpovědný řešitel
  * Analýza vývoje cestovního ruchu pro zpracování Analytické části Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR 2021-2030 (MMR-5651/0021/18-2018), termín řešení: 1. 11. 2018 - 31. 3. 2019; člen řešitelského týmu projektu
  * Potenciál rozvoje Parku Mirakulum v Milovicích v kontextu podpory cestovního ruchu a destinačního managementu ve Středočeském kraji (MIRMIL/1/2017-33), termín řešení: 1. 4. 2017 - 31. 1. 2020; odpovědný řešitel
  * Certifikovaná metodika k návrhu novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (MMR-1667/2016-54), termín řešení: 1. 1. 2017 - 28. 2. 2017; člen řešitelského týmu projektu
  * Návrh změn režimu místních poplatků v přímé vazbě na cestovní ruch (MMR-192/2016-54), termín řešení: 15. 2. 2016 - 31. 10. 2016; člen řešitelského týmu projektu
  * Podpora domácího cestovního ruchu prostřednictvím pobytů dětí a mládeže (AHR-01/2016/VSH), termín řešení: 1. 2. 2016 - 31. 8. 2019; odpovědný řešitel
  * Stanovení části obce Velké Karlovice přírodními léčebnými lázněmi využívajícími klimatické podmínky (ReVa/1/2015-KL), termín řešení: 1. 12. 2015 - 31. 8. 2019; člen řešitelského týmu projektu
  * Strategie rozvoje území Svazku Lipenských obcí (SLO4/2/2015-SRU), termín řešení: 1. 12. 2015 - 31. 10. 2016; odpovědný řešitel
  * Produktová nabídka českých lázní (15/410/2836), termín řešení: 13. 10. 2015 - 14. 1. 2016; člen řešitelského týmu projektu
  * Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově (MECK-PSCR1VŠH-2014), termín řešení: 1. 10. 2014 - 30. 6. 2015; člen řešitelského týmu projektu
  * Zpracování stanoviska pro sněmovní tisk 276/0 - novela zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, termín řešení 29. 10. 2014 - 5. 11. 2014; odpovědný řešitel
  * Vliv místních poplatků na rozvoj cestovního ruchu (MMR-1489/2014-54), termín řešení: 15. 8. 2014 - 31. 3. 2015; člen řešitelského týmu projektu
  * Podpora vzniku partnerství veřejného a soukromého sektoru při rozvoji cestovního ruchu založením lokální organizace destinačního managementu (OLNV-ODM1VŠH-2014), termín řešení: 1. 4. 2014 - 31. 1. 2015; odpovědný řešitel projektu
  * Analýza výběru místních poplatků ve vztahu ke kapacitám a výkonnosti ubytovacích a lázeňských zařízení v České republice (CzT-14/o/510/1236), termín řešení: 1. 4. 2014 - 31. 12. 2014; člen řešitelského týmu
  * Stínová ekonomika v subsystémech cestovního ruchu (MMR-2013/OBJ/2338), termín řešení: 1. 12. 2013 - 12. 9. 2014; člen řešitelského týmu projektu
  * Inovační přístup k systému řízení cestovního ruchu na národní a regionální úrovni v České republice (CzT-13/110/111/7), termín řešení: 1. 7. 2013 - 28. 2. 2014; člen řešitelského týmu projektu
  * Možnosti vodáckého využití řeky Vltavy v obci Loučovice a jejím okolí – Čertovy proudy Loučovice (OLOU-DIVOLO1VŠH-2013), termín řešení: 25. 6. 2013 - 12. 7. 2013; odpovědný řešitel projektu
  * Měření efektů cestovního ruchu v obci Lipno nad Vltavou (OLNV-MECR1VŠH-2012 a LIP-MECR2VŠH-2012), termín řešení: 15. 10. 2012 - 15. 3. 2013; odpovědný řešitel projektu
  * Nová tvář Hotelu Stein (UEPRKKK201209-ZK 106/04/12), termín řešení: 1. 5. 2012 - 30. 9. 2012; člen řešitelského týmu projektu
  * Organizace cestovního ruchu v krajích a v turistických regionech České republiky (11/0/410/1211), termín řešení: 1. 4. 2011 - 31. 12. 2011; odpovědný řešitel projektu
  * Marketingová studie Litoměřicko se zaměřením na cestovní ruch (CZ.1.09/4.3.00/06.00048), termín řešení: 1. 3. 2009 - 31. 10. 2009; člen řešitelského týmu projektu
  * Výzkum domácího a příjezdového zahraničního cestovního ruchu ve vztahu k zmírnění společensko-ekonomických disparit (WD-37-07-2), termín řešení: 1. 4. 2007 - 31. 12. 2011; člen řešitelského týmu projektu
  * Návrh systematického výzkumu cestovního ruchu v České republice se zvláštním zřetelem na kraje (WA-037-05-Z06), termín řešení: 1. 7. 2005 - 30. 11. 2006; člen řešitelského týmu projektu
Akademické stáže
 • Zahraniční učitelské mobility v rámci programu Erasmus na Best Sabel Berlin a Erasmus+ na Hochschule Zittau/Görlitz, European Campus Rottal-Inn Pfarrkirchen a Ekonomické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici
Univerzitní aktivity
 • člen Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu
  člen Komory - Platforma Cestovní ruch Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
  člen vzdělávací sekce Asociace hotelů a restaurací ČR
  člen redakční rady časopisu Czech Hospitality and Tourism Papers
  člen výběrové komise pro udělení titulu Škola roku v rámci Výročních cen Asociace hotelů a restaurací ČR
  člen poroty soutěže Velká cena cestovního ruchu 2021/2022 a 2022/2023
Mimouniverzitní aktivity
 • člen redakční rady časopisu Lipensko
  člen pracovní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj "ZUP 2022" pro aktualizaci Zásad urbánní politiky České republiky
  člen Zastupitelstva města Čelákovic - od 5. 11. 2014 do 6. 11. 2018: neuvolněný místostarosta II (gesce: doprava, územní plánování, kultura, školství, sport)
  člen Zastupitelstva města Čelákovic - od 7. 11. 2018 do 18. 10. 2022: neuvolněný místostarosta I (gesce: doprava, územní plánování, kultura, školství, protidrogová problematika, dotační politika města)
  člen Zastupitelstva města Čelákovic - od 19. 10. 2022 - dosud: neuvolněný místostarosta (gesce: doprava a dopravní obslužnost, územní plánování, školství, kultura, protidrogová prevence, dotační politika města)
Ocenění vědeckou komunitou
 • vedoucí nejlepší diplomové práce v oboru hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu v rámci soutěže AHR ČR 2018 - Ing. Barbora Hlavatá: Možnosti zpracování a omezování zbytkových surovin z restaurací (obhájeno 12. 6. 2018)
  vedoucí nejlepší diplomové práce v oboru hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu v rámci soutěže AHR ČR 2019 - Ing. Ivana Ružičová: Vliv stravenek na cenu obědového menu v České republice (obhájeno 11. 6. 2019)
  vedoucí nejlepší diplomové práce v oboru hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu v rámci soutěže AHR ČR 2022 - Ing. Karolína Králová: Preference Fast Food vs. Slow Food v gastronomii (obhájeno 15. 6. 2022)
  vedoucí nejlepší diplomové práce v oboru hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu v rámci soutěže AHR ČR 2023 - Ing. Dávid Habina: Přístupy k regulaci kolaborativní ekonomiky v ubytovacích službách (obhájeno 13. 6. 2023)
Vybrané publikace
 • STUDNIČKA, Petr. Inovácie a trendy v cestovnom ruchu. Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2024, 121 s. info
 • ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Pravidla zpracování závěrečných prací. Praha: University College Prague, 2023. 92 s. ISBN 978-80-7632-079-6. info
 • STUDNIČKA, Petr. Austrian Economics Analysis for Failures and Paradoxes in the Digitalization of the Spanish Tourism Industry. Qeios. Londýn: Qeios Ltd., 2023, s. 1-20. ISSN 2632-3834. doi:10.32388/LJFMAT.2. URL info
 • STUDNIČKA, Petr. Zhodnocení druhého ročníku pokusného ověřování alternativní zkoušky profilové části maturitní zkoušky formou komplexní absolventské práce s obhajobou ve středních odborných školách v roce 2023 z pohledu oponenta prací. Praha, 2023. 6 s. info
 • STUDNIČKA, Petr. Methodology for Measuring the Potential of a Tourism Destination in Relation to Sustainable Local Tourism Product Development. Acta Polytechnica. Praha: České vysoké učení technické, 2023, roč. 10, č. 40. ISSN 2336-5382. info
 • STUDNIČKA, Petr. Peer Review for Appetite Journal (does not allow reviews to be publicly displayed). Appetite Journal. Spojené království: Elsevier, 2023. ISSN 0195-6663. URL info
 • STUDNIČKA, Petr. Vplyv kultúry a kultúrneho dedičstva na konkurencieschopnosť destinácií cestovného ruchu (037UKF-4/2024). KEGA. Bratislava, 2023, s. 1-19, 20 s. URL info
 • STUDNIČKA, Petr. Připomínky k návrhu zákona, ze dne … 2024, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Praha: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, 2023. 6 s. URL info
 • STUDNIČKA, Petr. Cities in Transition: Krakow´s Social, Economic and Spatial Transformation within the Last Thirty Years (selected aspects). Acta Polytechnica. Praha: České vysoké učení technické, 2023, roč. 10, č. 40, 16 s. ISSN 2336-5382. URL info
 • STUDNIČKA, Petr a Pavel ATTL. Inovativní přednáška pro vyučující ekonomických předmětů - komplexní absolventská práce s obhajobou. 2023. URL info
 • STUDNIČKA, Petr. Vliv mimořádných událostí na výběr místního poplatku z pobytu v Česku. Studia Turistica. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2022, roč. 13, č. 1, s. 35-39. ISSN 1804-252X. URL info
 • ATTL, Pavel, Josef PÁTEK a Petr STUDNIČKA. Dopad pandemie covid-19 na Františkovy Lázně. Jihlava, 2022. s. 12-20. ISBN 978-80-88064-57-2. URL info
 • STUDNIČKA, Petr. Reducing Administrative Burden in Tourism in Czechia Using Process Digitalization. Praha: Vysoká škola hotelová a ekonomická, 2022. s. 229-235. ISBN 978-80-7632-076-5. URL info
 • STUDNIČKA, Petr. Hodnocení trhu práce v oblasti gastronomie. In 5. Národní platforma autorizovaných osob - tvorba a revize profesních kvalifikací z oblasti gastronomie. 2022. URL info
 • STUDNIČKA, Petr a Pavel ATTL. Strategie rozvoje cestovního ruchu v oblasti Lipenska. 2022. URL info
 • STUDNIČKA, Petr. Zhodnocení prvního ročníku pokusného ověřování alternativní zkoušky profilové části maturitní zkoušky formou komplexní absolventské práce s obhajobou ve středních odborných školách v roce 2022 z pohledu oponenta prací. Praha: Hotelová škola Poděbrady, 2022. 4 s. URL info
 • STUDNIČKA, Petr, Lada POPL PETRÁNKOVÁ, Darina SVOBODOVÁ, Zbyněk VINŠ a Jiří ZELENÝ. Ukrajinská kuchyně. 2022. URL info
 • STUDNIČKA, Petr. Stolování v období baroka. 2022. URL info
 • STUDNIČKA, Petr. 2 svety cestovného ruchu. 2022. ISBN 978-83-8111-279-6. URL info
 • ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování závěrečných kvalifikačních prací. 5. aktualizované. Praha: Vysoká škola hotelová a ekonomická, 2022. 92 s. URL info
 • STUDNIČKA, Petr. Peer Review for Appetite Journal (does not allow reviews to be publicly displayed). Appetite Journal. Spojené království: Elsevier, 2022. ISSN 0195-6663. URL info
 • PLZÁKOVÁ, Lucie a Petr STUDNIČKA. Local Taxation of Tourism in the Context of the Collaborative Economy – Case Study from the Czech Republic. Lex localis - Journal of Local Self-Goverment. Slovenia: INST LOCAL SELF-GOVERNMENT MARIBOR, 2021, roč. 19, č. 1, s. 65-89. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/19.1.65-89(2021). URL info
 • STUDNIČKA, Petr. Krátkodobé pronájmy versus ubytovací služby a výběr místního poplatku z pobytu v době pandemie COVID-19 a nouzového stavu na území České republiky. Praha: Vysoká škola hotelová, 2021. 13 s. info
 • ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování závěrečných kvalifikačních prací. 4. aktualizované. Praha: Vysoká škola hotelová, 2021. 91 s. ISBN 978-80-87411-86-5. info
 • STUDNIČKA, Petr. Restart cestovního ruchu v České republice - základní požadavky se zaměřením na cestovní ruch, hotelnictví, gastronomii a lázeňství. Praha: Vysoká škola hotelová, 2021. 4 s. info
 • STUDNIČKA, Petr. Interdisciplinární přístupy efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách urbanizovaných území v ekonomickém, sociálním a environmentálním kontextu (InterUrbanWater) - město Čelákovice: externí aplikační garant. Západočeská univerzita v Plzni, fakulta ekonomická, 2021. info
 • STUDNIČKA, Petr a Lucie PLZÁKOVÁ. Odborné připomínky k návrhu materiálu Ministerstva pro místní rozvoj Strategie rozvoje cestovního ruchu České republiky 2021–2030. Strategie rozvoje cestovního ruchu České republiky 2021–2030. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2021, 121 s. info
 • STUDNIČKA, Petr. Mistrovská zkouška - systém: Mistr řemesla v oboru Číšník. Mistrovská zkouška - mistr řemesla v oboru Číšník: člen autorského kolektivu, 2021. URL info
 • STUDNIČKA, Petr. Omezení poskytování ubytovacích služeb a výběr místního poplatku z pobytu v době pandemie COVID-19 v České republice. Opava: Slezská univerzita, 2021. s. 173-182. ISBN 978-80-7510-462-5. URL info
 • STUDNIČKA, Petr. Odborné posouzení „Návrhové a implementační části Koncepce rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje pro období 2021–2027“ (draft 19. 7. 2021). Koncepce rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje pro období 2021-2027. Plzeň: Plzeňský kraj, 2021, s. 1-84, 85 s. info
 • STUDNIČKA, Petr. Zásady urbánní politiky ČR - aktualizace. Pracovní skupina MMR "ZUP 2022", 2021. URL info
 • STUDNIČKA, Petr. Reclaiming the City: Moving from Overtourism to Sustainable Tourism in a Post-COVID World. 2021. URL info
 • STUDNIČKA, Petr. Pokusné ověřování alternativní zkoušky profilové části maturitní zkoušky formou komplexní absolventské práce s obhajobou ve středních odborných školách. Hodnotitel a zpracovatel posudků oponenta komplexní absolventské práce, 2021. URL info
 • REJHONOVÁ, Věra, Petr STUDNIČKA, Aleš SVOJANOVSKÝ a Miloš BEDNÁŘ. Učební text k přípravě na Mistrovskou zkoušku v oboru Číšník. Praha: Hospodářská komora, 2021. 150 s. info
 • STUDNIČKA, Petr. Possibilities of Waste Reduction in Gastronomy and Food Industry in the Context of Circular Economy. Brno: Mendelova univerzita, 2021. s. 136-143. ISBN 978-80-7509-820-7. doi:10.11118/978-80-7509-820-7-136. URL info
 • STUDNIČKA, Petr. Smart výučba predmetu Geografia cestovného ruchu s využitím informačných technológií (010EU-4/2022). Bratislava: EU, 2021. s. 1-23, 24 s. URL info
 • STUDNIČKA, Petr. Od overturismu k udržitelnému turismu v hlavním městě Praze. Znojmo, 2021. s. 230-239. ISBN 978-80-7610-012-1. info
 • STUDNIČKA, Petr, Ivo STRAKA, Karel CHADT, Pavel ATTL, Lucie PLZÁKOVÁ a Šárka TITTELBACHOVÁ. Legislativní podmínky k využití bytového hotelu na území městské části Praha 1. Praha: Vysoká škola hotelová, 2020. 22 s. info
 • STUDNIČKA, Petr a Josef PÁTEK. Koncepce mobility města Čelákovice. město Čelákovice, 2020. info
 • KOCOUREK, Josef, Roman DOSTÁL, Tomáš JANČA, Petr STUDNIČKA a Josef PÁTEK. Koncepce mobility města Čelákovice. Čelákovice: město Čelákovice, 2020. 160 s. URL info
 • STUDNIČKA, Petr, Pavel ATTL a Karel NEJDL. Podněty a připomínky ke Koncepci příjezdového cestovního ruchu hl. m. Prahy. Praha: Vysoká škola hotelová, 2020. 10 s. info
 • STUDNIČKA, Petr. Predikce budoucích výzev sídel do 15000 obyvatel a foresight souvisejících trendů - město Čelákovice: externí aplikační garant. Západočeská univerzita v Plzni, fakulta ekonomická, 2020. info
 • STUDNIČKA, Petr. KVAS - kvalitní a udržitelná veřejná výstavba - město Čelákovice: externí aplikační garant. České vysoké učení technické v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, 2020. info
 • STUDNIČKA, Petr. Stanoviska a náměty VŠH k řešení současné kritické situace cestovního ruchu, hotelnictví, gastronomie a lázeňství na území České republiky v souvislosti s pandemií COVID-19. Praha: Vysoká škola hotelová, 2020. 5 s. info
 • STUDNIČKA, Petr. BoB as a Bait - Better Adult Training. 2020. URL info
 • STUDNIČKA, Petr. VOV - ekonomická sekce. 2020. URL info
 • ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování závěrečných kvalifikačních prací. 3. aktualizované. Praha: VŠH, 2019. 94 s. ISBN 978-80-87411-82-7. info
 • STUDNIČKA, Petr. Politika rozvoje cestovního ruchu v příhraničním venkovském regionu Lipensko. Jihlava: Vysoká škola polytechnická v Jihlavě, 2019. s. 362-368. ISBN 978-80-88064-42-8. info
 • ATTL, Pavel, Petr STUDNIČKA, Karel CHADT, Ivo STRAKA, Lucie PLZÁKOVÁ, Šárka TITTELBACHOVÁ a Anna DOLEŽÁLKOVÁ. Stanovení části obce Velké Karlovice přírodními léčebnými lázněmi využívajícími klimatické podmínky. Praha, 2019. 72 s. info
 • STUDNIČKA, Petr, Pavel ATTL, Ivo STRAKA, Karel CHADT, Blanka ZIMÁKOVÁ, Lucie PLZÁKOVÁ a Anna DOLEŽÁLKOVÁ. Podpora domácího cestovního ruchu prostřednictvím pobytů dětí a mládeže. 1. vyd. Praha, 2019. 63 s. info
 • PLZÁKOVÁ, Lucie, Šárka TITTELBACHOVÁ a Petr STUDNIČKA. Analýza vývoje cestovního ruchu v ČR pro zpracování analytické části Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR 2021–2030 (kapitoly 4 a 5.6). Brno, 2019. 166 s. info
 • STUDNIČKA, Petr. Value Added Tax, Local Fees and Shadow Economy in Relation to Tourism and Hospitality Industry of V4 Group States. Praha: Vysoká škola hotelová, 2019. s. 103-110. ISBN 978-80-87411-87-2. info
 • STUDNIČKA, Petr, Šárka TITTELBACHOVÁ, Lucie PLZÁKOVÁ, Dominika CHARVÁTOVÁ a Martin HRABEC. Indikátory pro měření výkonnosti destinace a DMO pomocí metody 3E. Praha, 2019. 80 s. info
 • STUDNIČKA, Petr. Udržateľná konkurencieschopnosť cieľových miest cestovného ruchu (recenzní posudek). Udržateľná konkurencieschopnosť cieľových miest cestovného ruchu. Banská Bystrica: DALI-BB, 2019, 248 s. ISBN 978-80-8141-221-9. info
 • PLZÁKOVÁ, Lucie, Petr STUDNIČKA a Šárka TITTELBACHOVÁ. Místní poplatky v přímé vazbě na cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. 148 s. ISBN 978-80-7552-984-8. info
 • STUDNIČKA, Petr a Josef PÁTEK. Nezbytnost změny místních poplatků v cestovním ruchu v České republice. Ekonomická revue cestovného ruchu. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2018, roč. 50., 2/2018, s. 68-76. ISSN 0139-8660. info
 • ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování závěrečných kvalifikačních prací. 2. aktualizované. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze, 2017. 87 s. ISBN 978-80-87411-81-0. info
 • STUDNIČKA, Petr a Lucie PLZÁKOVÁ. Connections between scientific research and education in the field of tourism and leisure in the Czech Republic. European Journal of Tourism Research. Varna: Varna University of Management, 2017, roč. 2017, 15/2017, s. 24-37. ISSN 1994-7658. URL info
 • STUDNIČKA, Petr a Pavel ATTL. Driving Tourism Through Sport Event in the Lipno Region: First Summer Olympic Park in the Czech Republic. In Alžbeta Királová. Driving Tourism through Creative Destinations and Activities. Hershey: IGI Global, 2017. s. 245-259. Advances in Hospitality, Tourism and the Services Industry. ISBN 978-1-5225-2016-0. doi:10.4018/978-1-5225-2016-0.ch012. info
 • STUDNIČKA, Petr. Zaměstnanost vyvolaná cestovním ruchem a hotelnictvím ve městě Český Krumlov. Brno: MUNI Press, 2017. s. 42-48. ISBN 978-80-210-8527-5. info
 • STUDNIČKA, Petr. Olympic Park and its Influence on the Tourism and Hospitality Development. 1. vyd. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze, 2017. s. 183-190. ISBN 978-80-87411-99-5. info
 • STUDNIČKA, Petr a Josef PÁTEK. Vliv atraktivnosti destinací cestovního ruchu na koeficienty daně z nemovitých věcí v České republice. Studia Turistica. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017, roč. 8., 3., s. 107-114. ISSN 1804-252X. URL info
 • KALABISOVÁ, Jana, Josef VLČEK, Stanislava BELEŠOVÁ a Petr STUDNIČKA. Šetření výskytu a příjmů z aktivit stínové ekonomiky. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016. s. 110-117, 232 s. ISSN 2464-6032. info
 • STUDNIČKA, Petr. Rozvoj cestovního ruchu a hotelnictví v rakouské destinaci Serfaus-Fiss-Ladis. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 88-93, 125 s. ISBN 978-80-210-8117-8. info
 • ATTL, Pavel, Štěpán CHALUPA a Petr STUDNIČKA. Produktová nabídka českého lázeňství. Praha, 2016. 201 s. info
 • PLZÁKOVÁ, Lucie a Petr STUDNIČKA. The Model Systems of Destination Management and Hospitality in the Czech Republic in the Years 1850 - 2015. Kazan: Institute of Economics, Management and Law, 2016. s. 116-134. ISBN 978-5-91838-078-9. info
 • STUDNIČKA, Petr a Ludmila ŠMARDOVÁ. Elektronická evidencia tržieb v cestovnom ruchu v Slovenskej republike a v Českej republike. Ekonomika a Spoločnosť. Banská Bystrica: Belianum, 2016, roč. 16., 2/2015, s. 191-202. info
 • STUDNIČKA, Petr. Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt jako možný nástroj financování podpory cestovního ruchu v České republice. Ekonomická revue cestovného ruchu. Banská Bystrica: UMB, 2016, roč. 49, 2/2016, s. 112-121. ISSN 0139-8660. info
 • PLZÁKOVÁ, Lucie, Petr STUDNIČKA a Šárka TITTELBACHOVÁ. Návrh změn režimu místních poplatků v přímé vazbě na cestovní ruch. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2016. 101 s. info
 • STUDNIČKA, Petr. Legislativní úprava místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a místního poplatku z ubytovací kapacity v České republice. Acta Universitatits Carolinae - Iuridica. Praha: Univerzita Karlova, 2016, LXII, č. 3, s. 37-47. ISSN 0323-0619. doi:10.14712/23366478.2016.35. info
 • STUDNIČKA, Petr. Projevy sdílené ekonomiky v ubytovacích službách. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze, 2016. s. 233-239. ISBN 978-80-87411-75-9. info
 • STUDNIČKA, Petr, Pavel ATTL, Lucie PLZÁKOVÁ a Šárka TITTELBACHOVÁ. Strategie rozvoje území Svazku Lipenských obcí. Praha: Svazek Lipenských obcí, 2016. 111 s. info
 • PLZÁKOVÁ, Lucie a Petr STUDNIČKA. Vývoj místních poplatků z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt ve vztahu k ukazatelům cestovního ruchu a hotelnictví na příkladu hlavního města Prahy. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 438-444. ISBN 978-80-7435-547-9. info
 • STUDNIČKA, Petr. Společnost vědeckých expertů cestovního ruchu. 2015. info
 • STUDNIČKA, Petr. Czech Hospitality and Tourism Papers. Czech Hospitality and Tourism Papers, 2015. ISSN 1801-1535. info
 • STUDNIČKA, Petr. Hotelnictví, turismus a vzdělávání. člen organizačního výboru, 2015. info
 • STUDNIČKA, Petr. The Approaches to Destination Management and to the Development of Hospitality in the Czech Republic. 1. vyd. Opava: Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity, 2015. s. 261-270. ISBN 978-80-7510-140-2. info
 • STUDNIČKA, Petr. Analýza výběru místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity v České republice. 1. vyd. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2015. s. 156-160. ISBN 978-80-557-0886-7. info
 • KALABISOVÁ, Jana, Lucie PLZÁKOVÁ, Petr STUDNIČKA a Josef VLČEK. Innovation Process for a Specific Provider of Accommodation Services. 1. vyd. Bukurešť: Bucharest University of Economic Studies, 2015. s. 59-66, 603 s. ISSN 2457-483X. info
 • STUDNIČKA, Petr. Cestovní ruch a disparity v destinaci Lipensko-Mühlviertel. 1. vyd. Ústí nad Labem: Vysoká škola hotelová, 2015. s. 226-233. ISBN 978-80-87411-70-4. info
 • STUDNIČKA, Petr. Výběr místních poplatků z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt v hlavním městě Praze. Jihlava: Vysoká škola polytechnická, 2015. s. 494-504. ISBN 978-80-88064-09-1. info
 • STUDNIČKA, Petr. Vývoj vybraných základních ukazatelů cestovního ruchu a hotelnictví v České republice v letech 1980 - 2012. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová, 2015, XI., č. 25, s. 16-22. ISSN 1801-1535. info
 • STUDNIČKA, Petr. Regionální a municipální ekonomika - studijní opora pro kombinovanou formu studia. 1. vyd. Praha: Vysoká škola hotelová, 2015. 57 s. info
 • STUDNIČKA, Petr a Lucie PLZÁKOVÁ. Podpora vzniku partnerství veřejného a soukromého sektoru při rozvoji cestovního ruchu založením lokální organizace destinačního managementu. Praha, 2015. 84 s. info
 • PLZÁKOVÁ, Lucie, Petr STUDNIČKA a Šárka TITTELBACHOVÁ. Vliv místních poplatků na rozvoj cestovního ruchu. Praha, 2015. 103 s. info
 • ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Výzkum územního a prostorového plánování v cestovním ruchu. Brno: MUNI Press, 2014. s. 7-17. ISBN 978-80-210-6644-1. info
 • PLZÁKOVÁ, Lucie a Petr STUDNIČKA. Snižování regionálních disparit v oblasti nezaměstnanosti rozvojem cestovního ruchu na lokální úrovni. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 432-444. ISBN 978-80-7435-367-3. info
 • STUDNIČKA, Petr. Vysokoškolské vzdělávání a výzkum v cestovním ruchu v České republice v letech 1964-2014. 1. vyd. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2014. s. 494-499. ISBN 978-80-557-0697-9. info
 • PLZÁKOVÁ, Lucie, Petr STUDNIČKA a Josef VLČEK. Individualization of Demand of Tourism Industry and Activities of Destination Management Organizations. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová, 2014, X., 21., s. 3-16. ISSN 1801-1535. info
 • STUDNIČKA, Petr. Výsledky výzkumných projektů VŠH řešených v roce 2013 (tým MADLA). 2014. info
 • STUDNIČKA, Petr. Oponent návrhů projektů Technologické agentury ČR. Technologická agentura ČR, 2014. info
 • STUDNIČKA, Petr. Člen organizačního výboru konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání 2014. 2014. info
 • STUDNIČKA, Petr. Evropská unie a podpora venkova - fondy, programy, dotace. 2014. info
 • STUDNIČKA, Petr. Czech Hospitality and Tourism Papers. člen redakční rady, 2014. info
 • STUDNIČKA, Petr. Společnost vědeckých expertů cestovního ruchu. člen vědecké společnosti, 2014. info
 • STUDNIČKA, Petr. Geschichte und Gegenwart der Kurtaxe und Ortstaxe in der Tschechischen Republik. Mladá veda. Prešov: UNIVERSUM-EU, 2014, roč. 2., 1., s. 109-116. ISSN 1339-3189. info
 • STUDNIČKA, Petr. Místní poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity v České republice. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2014. s. 345-349. ISBN 978-80-7248-955-8. info
 • STUDNIČKA, Petr. Evropská unie a podpora venkova - fondy, programy, dotace. 1. vyd. Klatovy: AgAkcent, 2014. s. 33-39. ISBN 978-80-87018-42-2. info
 • STUDNIČKA, Petr a Veronika TINKOVÁ. Problematika místních poplatků ve vztahu k cestovnímu ruchu. Jihlava, 2014. s. 227-232. ISBN 978-80-87035-87-0. info
 • PLZÁKOVÁ, Lucie, Petr STUDNIČKA a Josef VLČEK. The Supply of Composite Tourism Product in Relationship to Consumer Behavior. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze, 2014, X., č. 22, s. 21-32. ISSN 1801-1535. info
 • STUDNIČKA, Petr a Lucie PLZÁKOVÁ. Proměny destinačního managementu na Lipensku. 1. vyd. Praha: Vysoká škola hotelová, 2014. s. 345-356. ISBN 978-80-87411-60-5. info
 • PLZÁKOVÁ, Lucie a Petr STUDNIČKA. Řízení cestovního ruchu v České republice - minulost, současnost, budoucnost. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 204 s. ISBN 978-80-7478-593-1. info
 • STUDNIČKA, Petr. Problematika místních poplatků ve vztahu k cestovnímu ruchu a regionálním rozvoji v České republice. Brno: Mendelova univerzita, 2014. s. 844-850, 1030 s. ISBN 978-80-7509-139-0. info
 • ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování závěrečných kvalifikačních prací. 1. vyd. Ústí nad Labem: Česká digitální tiskárna, 2014. 85 s. ISBN 978-80-87411-63-6. info
 • STUDNIČKA, Petr. Vztah místních poplatků, cestovního ruchu a hotelnictví k rozpočtům obcí v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 84-91. ISBN 978-80-210-7585-6. info
 • STUDNIČKA, Petr a Lucie PLZÁKOVÁ. Research on Tourism and Hospitality Management in the Czech Republic in the Years 1960 - 2014. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: VŠH, 2014, roč. 10., č. 23, s. 77-89. ISSN 1801-1535. info
 • STUDNIČKA, Petr. Trendy cestovního ruchu a možnosti řešení disparit v České republice. 1. vyd. Karviná: Obchodně-podnikatelská fakulta, 2013. s. 308-315, 910 s. ISBN 978-80-7248-800-1. info
 • STUDNIČKA, Petr a Veronika TINKOVÁ. Grand Restaurant Festival a podpora regionálního cestovního ruchu v České republice. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 2013. s. 146-153. ISBN 978-80-7248-858-2. info
 • STUDNIČKA, Petr, Jana KALABISOVÁ, Lucie PLZÁKOVÁ a Veronika TINKOVÁ. Měření efektů cestovního ruchu v obci Lipno nad Vltavou. 1. vyd. Praha: VŠH, 2013. 154 s. info
 • STUDNIČKA, Petr a Veronika TINKOVÁ. Inovační procesy v řízení destinací cestovního ruchu v kontextu připravovaného zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu v České republice. 1. vyd. Jihlava, 2013. s. 259-264. ISBN 978-80-87035-70-2. info
 • STUDNIČKA, Petr, Lucie PLZÁKOVÁ a Veronika TINKOVÁ. Možnosti vodáckého využití řeky Vltavy v obci Loučovice a jejím okolí ve vztahu k projektu "Čertovy proudy Loučovice". Praha: VŠH, 2013. info
 • PLZÁKOVÁ, Lucie, Petr STUDNIČKA a Josef VLČEK. Innovation Activities at Tourist Information Centers and an Increase in Competitiveness for Tourism Destination. Liberec: Vysokoškolský podnik, spol. s r. o., 2013. URL info
 • ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Rozvoj oboru Management destinace cestovního ruchu na VŠH. 1. vyd. Praha: VŠH, 2013. s. 12-24. ISBN 978-80-87411-53-7. info
 • STUDNIČKA, Petr. Management cestovního ruchu. 1. vyd. Praha: VŠH, 2013. 69 s. ISBN 978-80-87411-47-6. info
 • STUDNIČKA, Petr. Czech Hospitality and Tourism Papers. člen redakční rady, 2013. info
 • STUDNIČKA, Petr. Technologická agentura ČR. Oponent programů Omega a Centra kompetence, 2013. info
 • STUDNIČKA, Petr. Hotelnictví, turismus a vzdělávání - Perspektivy 2020 - člen organizačního výboru. 2013. info
 • STUDNIČKA, Petr. Systematický rozvoj cestovního ruchu v Lipně oceněn titulem EDEN. Praha: C.O.T. media, 2013. 2 s. ISSN 1212-4281. info
 • STUDNIČKA, Petr. Systém řízení cestovního ruchu ve Spolkové republice Německo. 2013. info
 • PLZÁKOVÁ, Lucie a Petr STUDNIČKA. Approaches to Managing Destinations in the Czech Republic – current situation. Ekonomická revue cestovného ruchu. Banská Bystrica: UMB, 2013, roč. 46, č. 4, s. 204-214. ISSN 0139-8660. info
 • STUDNIČKA, Petr, Jana KALABISOVÁ, Lucie PLZÁKOVÁ a Veronika TINKOVÁ. Efekty cestovního ruchu na lokální úrovni - případová studie Lipno nad Vltavou. 1. vyd. Praha: Press21, 2013. 125 s. ISBN 978-80-905181-4-8. info
 • VLČEK, Josef, Jana KALABISOVÁ, Lucie PLZÁKOVÁ a Petr STUDNIČKA. Inovace nabídky v hotelnictví na příkladu hotelu Stein. 1. vyd. Praha: Press21, 2013. 82 s. ISBN 978-80-905181-3-1. info
 • PETŘÍČKOVÁ, Lucie, Petr STUDNIČKA a Martina VRCHOTOVÁ. Organizace cestovního ruchu v krajích a v turistických regionech České republiky. 2. vyd. Praha: CzechTourism, 2012. 125 s. ISBN 978-80-87560-01-3. info
 • ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Financování českého lázeňství z prostředků Regionálních operačních programů. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. s. 11-19, 322 s. ISBN 978-80-7435-171-6. info
 • FRANKE, Antonín a Petr STUDNIČKA. Výzkum cestovního ruchu v České republice v letech 1960 - 2000. 1. vyd. Brno: Muni Press, 2012. s. 7-17. ISBN 978-80-210-5728-9. info
 • STUDNIČKA, Petr. Inovační procesy v destinaci cestovního ruchu jako faktor konkurenceschopnosti. 1. vyd. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2012. s. 341-347. ISBN 978-80-557-0351-0. info
 • STUDNIČKA, Petr a Josef VLČEK. Consumer Behavior and the Supply of Composite Product. 1. vyd. Košice: Fakulta BERG, 2012. s. 130-136. ISBN 978-80-553-0902-6. info
 • STUDNIČKA, Petr. Železniční doprava jako zážitek v cestovním ruchu. 1. vyd. Jihlava, 2012. s. 255-261. ISBN 978-80-87035-56-6. info
 • FRANKE, Antonín a Petr STUDNIČKA. Zmírňování regionálních disparit prostřednictvím rozvoje cestovního ruchu. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. s. 62-76,98-107,108-111,212-213, 31 s. ISBN 978-80-7357-718-6. info
 • ATTL, Pavel, Eva MIČKOVÁ a Petr STUDNIČKA. Rozvoj gastroturismu v podmínkách Rakouska. Culinary Tourism - Products, Regions, Tourists, Philosophy. Wien: SpringerWienNewYork, 2012, roč. 1., s. 53-65. ISSN 2194-6574. info
 • STUDNIČKA, Petr. Systém řízení cestovního ruchu v České republice v kontextu připravovaného zákona. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita Opava, 2012. s. 1-7, 8 s. ISBN 978-80-7248-771-4. info
 • STUDNIČKA, Petr. Metody organizace a řízení cestovního ruchu. 1. vyd. Kolinec: AgAkcent, 2012. s. 3-12, 65 s. ISBN 978-80-87018-25-5. info
 • STUDNIČKA, Petr. Geografie, historie a kulturní atraktivity v cestovním ruchu. 1. vyd. Kolinec: AgAkcent, 2012. s. 13-22, 65 s. ISBN 978-80-87018-25-5. info
 • STUDNIČKA, Petr, Josef VLČEK, Lucie PLZÁKOVÁ a Jana KALABISOVÁ. Nová tvář hotelu Stein. 1. vyd. Brno: VŠH, 2012. s. 287-298, 356 s. ISBN 978-80-87411-40-7. info
 • STUDNIČKA, Petr. Využití modelu KID (koordinace, inovace, diverzifikace) k efektivnímu rozvoji cestovního ruchu v České republice. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2012. s. 43-54, 123 s. ISBN 978-80-210-6078-4. info
 • ATTL, Pavel, Alena POLÍVKOVÁ a Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování bakalářských a diplomových prací. první. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., 2011. 72 s. ISBN 978-80-87411-13-1. info
 • ATTL, Pavel, Alena POLÍVKOVÁ a Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování bakalářských a diplomových prací. 2. upravené. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2011. 75 s. ISBN 978-80-87411-20-9. info
 • STUDNIČKA, Petr. Zmírňování regionálních rozdílů rozvojem cestovního ruchu v Ústeckém kraji. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová, 2011, VII., č. 13, s. 38-52. ISSN 1801-1535. info
 • ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Využití dolu Richard pro cestovní ruch. 1. vyd. Košice: Ústav geoturizmu, 2011. s. 154-159. ISBN 978-80-553-0672-8. info
 • STUDNIČKA, Petr. Potenciál cestovního ruchu na Litoměřicku. 1. vyd. Praha: Centrum cestovního ruchu Litoměřice, 2011. s. 66-69. ISBN 978-80-87411-17-9. info
 • STUDNIČKA, Petr. Základy turismu - studijní opora pro kombinovanou formu studia. 1. vyd. Praha: VŠH, 2011. 91 s. 1. ISBN 978-80-87411-18-6. info
 • STUDNIČKA, Petr. Možnosti řešení regionálních rozdílů v České republice rozvojem cestovního ruchu. 1. vyd. Hradec Králové: Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, 2011. s. 311-315. ISBN 978-80-7435-100-6. info
 • STUDNIČKA, Petr. Trendy cestovního ruchu a možnosti řešení disparit v České republice. 1. vyd. Praha: VŠH Praha, 2011. s. 13-17. ISBN 978-80-87411-12-4. info
 • STUDNIČKA, Petr. Zmírňování regionálních disparit rozvojem cestovního ruchu v územích se zvýšenou ochranou přírody. 1. vyd. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2011. s. 1-10, 11 s. ISBN 978-80-557-0190-5. info
 • STUDNIČKA, Petr. Řízení cestovního ruchu v Kraji Vysočina. 1. vyd. Jihlava, 2011. s. 260-266, 382 s. ISBN 978-80-87035-44-3. info
 • PETŘÍČKOVÁ, Lucie a Petr STUDNIČKA. Modelové systémy destinačního managementu v turistických regionech České republiky. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: VŠH, 2011, VII., č. 14, s. 28-37. ISSN 1801-1535. info
 • STUDNIČKA, Petr. Využití železniční dopravy v cestovním ruchu ve vztahu k diverzifikaci poptávky. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová, 2010, VI., č. 11, s. 97-121. ISSN 1801-1535. info
 • VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER a Petr STUDNIČKA. Analýza podpory rozvoje cestovního ruchu v České republice z Regionálních operačních programů v období říjen 2007 – červen 2010. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová, 2010, VI., č. 12, s. 24-48. ISSN 1801-1535. info
 • STUDNIČKA, Petr. Vztah mezi potenciálem území a vývojem regionálních disparit z hlediska cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovo univerzity v Brně, 2010. s. 165-168. ISBN 978-80-210-5372-4. info
 • STUDNIČKA, Petr. Aktuální problémy terminologie v oblasti železniční dopravy. 1. vyd. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, 2010. s. 159-172. ISBN 978-80-86841-17-5. info
 • FRANKE, Antonín a Petr STUDNIČKA. Metodika využití modelu kvantifikace ekonomického efektu z investic do rozvoje ubytovacích a ostatních zařízení cestovního ruchu ve vhodných oblastech. 1. vyd. Praha: VŠH, 2010. s. 6-9, 89 s. ISBN 978-80-87411-01-8. info
 • STUDNIČKA, Petr. Projekt EDEN – udržitelný cestovní ruch v méně navštěvovaných destinacích cestovního ruchu. 2. vyd. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2010. 61 s. Ekonoimcká revue cestovného ruchu, 43. ISSN 0139-8660. info
 • STUDNIČKA, Petr. Investiční činnost v cestovním ruchu a její vliv na rozvoj regionu. 1. vyd. Košice: Ústav geoturizmu, 2010. s. 84-88. ISBN 978-80-553-0383-3. info
 • STUDNIČKA, Petr. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a řešení disparit. 1. vyd. Praha: VŠH, 2010. s. 172-184. ISBN 978-80-86578-99-6. info
 • STUDNIČKA, Petr. Veřejná podpora cestovního ruchu v České republice v letech 2000 – 2009. 1. vyd. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2010. s. 67-68. ISBN 978-80-8083-965-9. info
 • STUDNIČKA, Petr. Vztah mezi regiony se soustředěnou podporou státu a potenciálem cestovního ruchu v České republice. 1. vyd. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010. s. 492-500. ISBN 978-80-225-2972-3. info
 • STUDNIČKA, Petr. Zmírňování regionálních disparit cestovním ruchem v České republice. 1. vyd. Hradec Králové: Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, 2010. s. 122-125. ISBN 978-80-7435-041-2. info
 • ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Rozvoj vysokoškolského vzdělávání v oborech hotelnictví, gastronomie a cestovní ruch. 1. vyd. Praha: VŠH Praha, 2010. s. 8-15. ISBN 978-80-87411-06-3. info
 • FRANKE, Antonín a Petr STUDNIČKA. Možnosti řešení regionálních disparit rozvojem cestovního ruchu. 1. vyd. Praha: VŠH Praha, 2010. s. 34-41. ISBN 978-80-87411-06-3. info
 • STUDNIČKA, Petr. Dopady hospodářské krize na odvětví cestovního ruchu a hotelnictví ze statistického hlediska. 1. vyd. Praha: VŠH Praha, 2010. s. 126-133. ISBN 978-80-87411-04-9. info
 • STUDNIČKA, Petr. Zmírňování společensko-ekonomických disparit rozvojem cestovního ruchu. 1. vyd. Karviná: OPF SU Opava, 2010. s. 632-639. ISBN 978-80-7248-620-5. info
 • STUDNIČKA, Petr. Vztah mezi potenciálem území a vývojem regionálních disparit z hlediska cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: ESF MU Brno, 2010. s. 165-168. ISBN 978-80-210-5372-4. info
 • STUDNIČKA, Petr. Inovační přístupy při přípravě produktů cestovního ruchu na Lipensku. 1. vyd. Praha: VŠH, 2010. s. 74-80. ISBN 978-80-87411-09-4. info
 • STUDNIČKA, Petr. Propojení výzkumu s výukou cestovního ruchu na soukromých vysokých školách. Sborník 10 let soukromých vysokých škol v ČR. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze, 2009, roč. 1, s. 34-38. ISSN 1214-9187. info
 • ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Marketingová studie Litoměřicko se zaměřením na cestovní ruch. 1. vyd. Praha: Městský úřad Litoměřice, 2009. 71 s. info
 • STUDNIČKA, Petr a Petr VONDRLÍK. Nové gastronomické koncepty na české železnici. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová, 2008, IV., č. 7, s. 14-27. ISSN 1801-1535. info

2. 12. 2023


Životopis: Ing. Petr Studnička, PhD. (učo 10778), verze: čeština(3), změněno: 2. 12. 2023 23:37, P. Studnička